VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Katedra má dve nové docentky

V januári 2022 si docentské dekréty prevzali na Prešovskej univerzite v Prešove pracovníčky Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre RNDr. Jana Némethová, PhD. a RNDr. Jana Vojteková, PhD. na základe úspešnej obhajoby habilitačných prác a prednesenia habilitačných prednášok z odboru geografia (Vedy o Zemi).

Doc. RNDr. Jana Némethová, PhD. obhájila habilitačnú prácu na tému „Poľnohospodárstvo Slovenska po vstupe do Európskej únie – vybrané problémy“ a predniesla habilitačnú prednášku na tému „Vývojové trendy v rastlinnej výrobe Slovenska v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie – geografické aspekty“. Doc. Némethová je absolventkou nitrianskej geografickej katedry (1990). Školiteľkou jej diplomovej práce (Mgr.) bola RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. a školiteľom rigoróznej (RNDr.) a dizertačnej (PhD.) práce bol prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na hodnotenie transformačných procesov v poľnohospodárstve a vo vidieckej krajine (štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve Slovenska po roku 1990 a po vstupe do EÚ, ekologické poľnohospodárstvo, diverzifikáciu v poľnohospodárstve a vidieka). Venuje sa tiež regionálnemu rozvoju území na rôznych hierarchických úrovniach.

Doc. RNDr. Jana Vojteková, PhD. obhájila habilitačnú prácu na tému „Priestorovo-štatistické analýzy a modelovanie vo výskume krajiny a jej procesov“ a predniesla habilitačnú prednášku na tému „Priestorová autokorelácia a interpolácia – vybrané príklady ich uplatnenia“. Doc. Vojteková je taktiež absolventkou nitrianskej geografickej katedry (2008). Školiteľkou jej diplomovej práce (Mgr.) bola RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD. a školiteľom rigoróznej (RNDr.) a dizertačnej (PhD.) práce bol prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na hodnotenie transformačných procesov v krajine a prírodných hrozieb s využitím GIS, priestorovo-štatistických metód a DPZ. Taktiež sa intenzívne venuje výskumu v oblasti didaktiky geografie.

Za zmienku stojí skutočnosť, že obidve nové docentky sú vôbec prvými ženami – docentkami v odbore geografia (Vedy o Zemi) v histórii nitrianskej katedry.

Aj touto cestou im srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

docentky foto

Text a foto: prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5