VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Návšteva plzeňského geografa RNDr. Jana Koppa, Ph.D.

V dňoch 2. – 6. mája 2022 absolvoval v rámci mobility Erasmus+ prednáškový pobyt na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre RNDr. Jan Kopp, Ph.D.z Katedry geografie Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

RNDr. Jana Kopp, Ph.D. je popredným odborníkom najmä z oblasti hydrogeografie a hydrológie. Venuje sa viacerým problémom na úrovni mestského i vidieckeho priestoru najmä v súvislosti s kvalitou životného prostredia, ako napr. plánovanie modro-zelenej infraštruktúry, využitie zrážkových vôd vo verejných priestranstvách a pod. Študentom a pracovníkom katedry predstavil v rámci prednášok vybrané témy – „Hospodárenie s dažďovou vodou v mestách“ a „Adaptácia miest a obcí na klimatickú zmenu“.

V rámci pobytu sa zúčastnil dr. Kopp stretnutí s pracovníkmi katedry, pričom boli riešené otázky vzájomnej odbornej spolupráce v projektovej i publikačnej činnosti.

Dňa 5. mája 2022 ho prijal aj vedúci katedry prof. Boltižiar, ktorý s ním diskutoval najmä o budúcom smerovaní a perspektívach vedeckej spolupráce, stratégii tvorby spoločných článkov a medzinárodných projektov, ktoré nadväzujú na už predchádzajúcu úspešnú vzájomnú spoluprácu oboch pracovísk. Príkladom môže byť úspešný medzinárodný bilaterálny projekt APVV „Porovnanie transformačných zmien v prímestskom a vidieckom priestore Plzenského a Nitrianskeho kraja v období od vzniku samostatných republík (prípadové štúdie)“, ktorý bol riešený v rokoch 2008 – 2009.

V rámci svojej návštevy sa tiež oboznámil s históriou, prírodnými podmienkami a v neposlednom rade i kultúrnym prostredím Nitry ako najstaršieho mesta Slovenska. Spolu s pracovníkmi katedry absolvoval návštevu Kalvárie a Misijného múzea, prehliadku mesta a turistický okruh Svoradova jaskyňa – Meškov vrch – Pliešky – Dražovský kostolík – Liečebný ústav.  

Text: RNDr. Daša Oremusová, PhD., prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre

Foto: archív katedry

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5