WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEOINFORMATICS AND REGIONAL DEVELOPMENT
WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEOINFORMATICS AND REGIONAL DEVELOPMENT
2021 -  Environmentána geografia, universtiy texbook (Oremusová, D., Kramáreková, H., Nemčíková, M., Huba, M., Vojtek, M.)
2021 - Geografické informačné systémy - Tvorba vybraných tematických máp, university textbook (Vojteková, J., Žoncová, M.)
2020 - Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze, monogprah (Krogmann, A., Kramáreková, H., Petrikovičová, L.)
2019 - Učebné texty z geografie poľnohospodárstva, rybného a lesného hospodárstva, university textbook (Némethová, J.)
2016 - Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Trnava a nákupné správanie jej obyvateľstva, monograph (Trembošová, M., Dubcová, A., Civáň, M.)
2016 - Nákupné správanie obyvateľstva mesta Nitry - vývoj a zmeny, monograph (Trembošová, M., Dubcová, A., Kramáreková, H., Nagyová, Ľ.)
2015 - Zahraničná migrácia a jej vplyv na obyvateľstvo a krajinu Slovenska, monograph (Bilic, M., Krogmann, A.)
2015 - Aktuálne trendy odpadového hospodárstva Slovenskej republiky v príkladových štúdiách, monograph (Končalová, A., Dubcová, A.)
2015 - Cestovný ruch mesta Topoľčany - minulosť, prítomnosť, budúcnosť, monograph (Krajčík, M., Kramáreková, H.)
2014 - Povodňová hrozba a povodňové riziko na príklade povodia Vyčomy, monograph (Vojtek, M.)
2014 - Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja, monograph (Boltižiar, M., Dubcová, A., Kramáreková, H., Krogmann, A., Némethová, J., Rampašeková, Z., Repaská, G., Šolcová, L., Trembošová, M., Valach, M., Veselovský, J., Vilinová, K., Vojtek, M., Vojteková, J.) 

2014 -

Výskum krajiny v príkladových štúdiách, university textbook (Boltižiar, M., Chrastina, P., Kramáreková, H., Lauko, V., Šolcová, L.) 

2013 -

Trendy vývoja banskej krajiny na hornom Ponitrí, monograph (Vojteková, J.)

2012 -

Vývoj krajiny s disperzným typom osídlenia v Novobanskej štálovej oblasti, monograph (Šolcová, L.)

2012 -

Mikrogeografia - krajina okolo nás, university textbook (Dubcová, A., Kramáreková, H., Nemčíková, M., Némethová, J., Oláhová, J., Oremusová, D., Rampašeková, Z., Repaská, G., Šolcová, L., Trembošová, M., Valach, M., Vilinová, K.)

2012 -

Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Nitra, monograph (Trembošová, M.)

2012 -

Rezidenčná suburbanizácia miest Nitrianskeho samosprávneho kraja (empirický príklad mesta Nitra), monograph (Repaská, G.) 

2012 -

Zdravotný stav obyvateľstva Slovenska, monograph (Vilinová, K.) 

2012 -

Chudoba na príklade Nitrianskeho kraja, monograph (Veselovský, J.) 

2010 -

Geografia Ameriky, university textbook (Chalupa, P., Némethová, J., Hübelová, D.)

2009 -

Trvalo udržateľný rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina - začiatok cesty ..., monograph (Kramáreková, H., Dubcová, A., Kasanická, K.) 

2009 -

Geografické informačné systémy pre geografov II., university textbook (Boltižiar, M., Vojtek, M.)

2009 -

Vplvyv georefiéfu a morfodynamických procesov na priestorovú štruktúru vysokohorskej krajiny Tatiermonograph (Boltižiar, M.)

2009 -

Krajina a jej štruktúra, university textbook (Boltižiar, M., Olah, B.)

2009 -

Zbierka otázok a úloh z planetárnej geografie, university textbook (Némethová, J., Garai, Z.)

2009 -

Agropotravinárske štruktúry okresu Nitra, monograph (Némethová, J.)

2009 -

Geografické aspekty regionálneho rozvoja mikroregiónu Termál, monograph (Oremusová, D.)

2008 -

Inovačné učebné texty z geografie, textbook (Dubcová, A., Bacsó, P., Boltižiar, M., Cimra, J., Kramáreková, H., Krogmann, A., Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Rampašeková, Z., Vilinová, K., Balážová, D.)

2008 -

Geografia Slovenska, university textbook (Dubcová, A., Lauko, V., Tolmáči, L., Cimra, J., Kramáreková, H., Krogmann, A., Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Gurňák, D., Križan, F.)

2007 -

Štruktúra vysokohorskej krajiny Tatier (veľkomierkové mapovanie, analýza a hodnotenie zmien aplikáciou údajov diaľkového prieskumu Zeme), monograph (Boltižiar, M.)

2007 -

Geografia, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, textbook (Dubcová, A., Kramáreková, H., Farkaš, C.)

2007 -

Biogeografia, university textbook (Vanková, V., Kramáreková, H., Baláž, I., Nemčíková, M.)

2007 -

Religiózny cestovný ruch vo svete, university textbook (Krogmann, A.)

2007 -

Vybrané kapitoly z aplikovanej geografie, textbook (Hasprová, M., Kramáreková, H., Oremusová, D.)

2007 -

Geografické informačné systémy pre geografov I., university textbook (Boltižiar, M.)

2006 -

Geografia, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, textbook (Dubcová, A., Kramáreková, H., Farkaš, C.)

2005 -

Geografia, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, textbook (Dubcová, A., Kramáreková, H., Farkaš, C.)

2004 -

Praktikum z fyzickej geografie, university textbook (Cimra, J., Hasprová, M., Kramáreková, H., Oremusová, D., Rampašeková, Z., Veselovský, J.)

2004 -

Biogeografia, university textbook (Baláž, I., Vanková, V., Hasprová, M., Kramáreková, H.)

2003 -

Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa, university textbook (Dubcová, A., Chrastina, P., Kramáreková, H.)

2003 -

Geografia, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ (Farkaš, C., Dubcová, A., Kramáreková, H.)

2002 -

State border reflection by border region population of V4 states, proceedings from conference (Dubcová, A., Kramáreková, H. eds.)

2000 -

Geografia v otázkach a úlohách, zbierka vybraných otázok a úloh geografickej olympiády pre SŠ & metodické pokyny na vypracovanie písomných súťažných prác (Likavský, P., Zaťková, M., Dubcová, A., Kramáreková, H., Chrastina, P.)

1999 -

Geografia v otázkach a úlohách, zbierka úloh a otázok geografickej olympiády pre ZŠ a I. stupeň OGY (Dubcová, A., Kramáreková, H.)

1995 -

Environmentálna geografia, university textbook (Drgoňa, V., Kramáreková, H.)

1992 -

Regio - regionálne systémy životného prostredia, proceedings from conference (Drgoňa, V. ed.)

1991 -

Kapitoly z geografie poľnohospodárstva, university textbook (Brabec, F., Dubcová, A.)

 

Department of Geography, Geoinformatics and Regional Development CPU in Nitra. Joomla Templates 2.5