WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEOINFORMATICS AND REGIONAL DEVELOPMENT
WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEOINFORMATICS AND REGIONAL DEVELOPMENT

Geographical Studies bring relevant scientific knowledge from the field of geography and its related disciplines. The journal is issued by the Department of Geography and Regional Development FNS CPU in Nitra as a peer-reviewed journal which is published 2 times a year in Slovak, Czech and also in English language.

 

Journal Title: Geographical Studies studie

ISSN: 1337-9445

Publisher: Constantine the Philosopher Univeristy in Nitra

Periodicity: 2 times a year (from 2009 to 2013)

Editor-in-Chief: Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.

Executive Editor: Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Technical Editor: Mgr. Matej Vojtek, PhD.

 

Editorial Board:

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (College of Polytechnics, Jihlava)

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (Constantine the Philosopher Univeristy in Nitra)

Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Constantine the Philosopher Univeristy in Nitra)

Prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc. (Matej Bel University, Banská Bystrica)

Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)

 

 

Published Volumes:

 

Geographical Studies 17  2/2013

Cintula, M.; Kubinský, D.; Mišúnová, E. - Kasanovičová, D.; Šefranová, P. - Rampašeková, Z. - Oremusová, D.; Veselovský, J.

 

Geographical Studies 17  1/2013

Hamada, R.; Kopernická, M. - Feszterová, M.; Krajčík, M. - Kramáreková, H.; Mišúnová, M. - Mišún, J.; Némethová, J. - Šimánek, L.

 

Kramáreková, H. - Szabóová, G.; Némethová, J. - Kajanovič, M.; Oremusová, D. - Knoppová, V.; Vilinová, K. - Repaská, G. - Parobeková, K.; Vojtek, M.
 

Geographical Studies 16  1/2012

Némethová, J.; Repaská, G. - Ostrovská, A.; Trembošová, M.; Vilinová, K.; Vojtek, M.

 

Geographical Studies 15  2/2011

Golha, M. - Krogmann, A.; Chrastina, P.; Némethová, J.; Oremusová, D. - Nemčíková, M.; Valach, M. - Dubcová, A.; Kubinský, D.

 

Geographical Studies 15  1/2011

Kandráčová, V. - Dubcová, A.; Repaská, G. - Bagalová, Z.; Veselovský, J. - Šolcová, L.; Vilinová, K. - Dubcová, A.; Vojtek, M. - Oláhová, J. - Boltižiar, M.

 

Geographical Studies 14 – 2/2010

Bilic, M. - Krogmann, A.; Chrastina, P.; Končalová, A. - Dubcová, A.; Némethová, J. - Melišková, J.; Veselovský, J. - Šolcová, L.

 

Geographical Studies 14 – 1/2010

Masný, M. - Dubcová, A.; Michaeli, E. - Boltižiar, M.; Némethová, J.; Repaská, G. - Oremusová, D.; Trembošová, M.

 

Geographical Studies 13 – 2/2009

Bilic, M. - Krogmann, A.; Czaková, G.; Feszterová, M.; Kramáreková, H.; Kurňavková, M. - Krogmann, A.; Nemčíková, M. - Oremusová, D.; Némethová, J.; Oláhová, J. - Boltižiar, M.; Šolcová, L.; Trembošová, M.; Valach, M. - Dubcová, A.; Veselovský, J.; Vojtek, M. - Boltižiar, M.

 

Geographical Studies 13 – 1/2009

Bacsó, P. - Dubcová, A.; Czaková, G.; Kasanická, K. - Czaková, G.; Krogmann, A.; Kurňavková, M. - Krogmann, A.; Némethová, J.; Oremusová, D.; Trembošová, M.; Veselovský, J.; Weinhöfer, M.; Žigrai, F.

 

Geographical Studies 12 – 2007

Krogmann, A. Religiózny cestovný ruch v Nitrianskom kraji. (Religious Tourism in Nitra Region). 101 p. ISBN 978-80-8094-186-4

 

Geographical Studies 11 – 2006

Hasprová, M. Geografia miestnej krajiny v edukačnom procese. (Local Area Geography in the Educational Process). 73 p. ISBN 80-8094-056-8

 

Geographical Studies 10 – 2005

Krogmann, A. Aktuálne možnosti využitia potenciálu územia Nitrianskeho kraja z hľadiska cestovného ruchu. (Current Possibilities of Using the Potential of the Nitra Region with Regard to Tourist Trade). 218 p. ISBN  80-8050-888-7

 

Geographical Studies 9 – 2004

Dubcová, A. Zmeny v edukácii humánnej geografie. (Changes in Human Geography Education). 92 p. ISBN 80-8050-692-2

 

Geographical Studies 8 – 2001

Drgoňa, V. 2001. Transformačný proces a jeho vplyv na regionálnu štruktúru Slovenska. (Transformation Process and Its Influence on the Regional Structure of Slovakia). 138 p. ISBN 80-8050-453-9

 

Geographical Studies 7 – 2000

Stredoeurópsky priestor – geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Central  European area – geography in context of new regional development. 462 p. ISBN 80-8050-349-4

 

Geographical Studies 6 – 2000

Dubcová, A. 2000. Vývoj priemyslu a formovanie teritoriálno-priemyselných jednotiek na území Ponitria. (Development of Industry and Forming of Territorial Industrial Units on Nitra Region Territory). 160 p. ISBN 80-8050-318-4

 

Geographical Studies 5 – 1998

Geografické zmeny v urbánnych a rurálnych regiónoch Slovenska. (Geographical Changes in Urban and Rural Regions of Slovakia. 99 p. ISBN 80-8050-204-8

 

Geographical Studies 4 – 1995

Žigrai, F. 1995. Interakčný význam štúdia využitia zeme v geografii a krajinnej ekológii na príklade modelového územia Lúčky v Liptove. (Interactive Meaning of Land Use Study in Geography and Landscape Ecology on Example of Model Area Lúčky in Liptov Region). 129 p. ISBN 80-8873-98-9

 

Geographical Studies 3 – 1994

Stratégia priestorového rozvoja území: lokálna a regionálna dimenzia. (Spatial Area Development Strategy: Local and Regional Dimensions). 137 p. ISBN 80-88738-52-0

 

Geographical Studies 2 – 1993

Environmental Problems in Central Europe: Experiences from Slovakia and Austria. 153 p. ISBN 80-88738-01-6

 

Geographical Studies 1 – 1992

Geografické aspekty regiónu Ponitria. (Geographical Aspects of Nitra Region). 117 p. ISBN 80-85183-88-9

Department of Geography, Geoinformatics and Regional Development CPU in Nitra. Joomla Templates 2.5