WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEOINFORMATICS AND REGIONAL DEVELOPMENT
WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEOINFORMATICS AND REGIONAL DEVELOPMENT

International projects

2020-2022 Horizon 2020 – SPOT (Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation) 
2017-2018 INTERREG V-A SK-CZ – Památky světového dědictví UNESCO v živote obcí, měst a regionů
2016-2017 APVV  SK-PT  Komparácia religiózneho turizmu na príklade Levoče a Fatimy
2014-2015 APVV  SK-CZ  Krajinné indície jadra Veľkej Moravy

2013-2014 IVF – Cross-border research of the Great Morava core

2013-2014 APVV – SK-PL – Geomorfologický výskum Tatier ako východisko pre poznanie súčasných zmien vysokohorského prostriedia

2008-2009 APVV  SK-CZ  Porovnanie transformačných zmien v prímestskom a vidieckom priestore Plzenského a Nitrianskeho kraja v období od vzniku samostatných republík (prípadové štúdie)

2002-2005 HEROdotNET – Thematic Network for Geography Teaching and Training

2001 IVF – State border reflection by border region population of V4 states

1998 TEMPUS – Credit-based system at faculties of science in Slovakia

1997 TEMPUS – Promotion of univesity staff development

1995 TEMPUS – Príprava učiteľov prírodovedných predmetov

 

VEGA (Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences)

2022-2025 Priestorovo-časové zmeny a predikcia povodňového rizika v obciach Slovenska
2021-2024 Transformácia Nitrianskeho kraja v meniacich sa spoločensko-ekonomických podmienkach so zvláštnym zreteľom na dopady pandémie COVID-19
2017-2020 Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska za ostatných 250 rokov a predikcia jej ďalšieho vývoja

2014-2016 Geografické aspekty maloobchodnej siete veľkých miest v nových trhových podmienkach

2011-2013 Transformácia Nitrianskeho kraja v meniacich sa spoločensko-ekonomických podmienkach a perspektívy jeho regionálneho rozvoja

2008-2010 Zmeny využívania krajiny obvodu Nitry a perspektívy jeho rozvoja v kontexte vývoja spoločensko-ekonomických a prírodných podmienok

2007-2009 Transformačné procesy v časopriestorovej dimenzie Slovenska

2003-2005 Pohraničné územia v kontexte ich transformačných procesov

2000-2002 Geograficky relevantné transformačné procesy v Slovenskej republike

 

KEGA (Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic)

2019-2021 Moderná vysokoškolská učebnica "Environmentálna geografia" pre študijný program Geografia v regionálnom rozvoji

2012-2014 Georeliéf a krajinná štruktúra

2011-2013 Terénny geoekologický výskum ako východisková báza pre tvorbu učebných pomôcok

2007-2009 Horné Požitavie – inovatívna učebnica pre ZŠ a SŠ

2006-2008 Návrh novej koncepcie študijného programu učiteľstva akademických predmetov v oblasti pedagogickej praxe

2005-2007 Elektronická internetová učebnica „Geografia Slovenska“

 

APVV (Slovak Research and Development Agency)

2019-2022 Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja

2009-2012 Skúmajme krajinu  životný priestor nás všetkých (Integrovaný prístup)

2009-2012 Objavme svet prírodných vied II.

2008-2010 Spoločné integrované laboratórium didaktiky prírodovedných predmetov

2006-2009 Objavme svet prírodných vied

 

OPTA (Operational Programme Technical Assistance)

2017-2018 Príprava nových kapacít pre EŠIF I

 

OPV (Operational Programme Education)

2010-2013 A-CENTRUM FPV UKF v Nitre, Centrum Inovatívneho Vzdelávania

 

ESF (European Social Fund)

2007-2008 Nitrianska mladá veda

2006-2008 A-CENTRUM pre 21. storočie  Od prezenčného k dištančnému vzdelávaniu

2006-2008 www.prirodovedec.sk

 

Nadácia Tatra banky (Tatra banka Foundation)
2015 Geoinformačné technológie - prostriedok skvalitnenia výučby geografie

 

UGA (University Grant Agency)
2019-2020 Určovanie stabilných plôch v krajine pomocou teórie fuzzy množín
2019-2020 Povodňové modelovanie v malých povodiach bez hydrologických pozorovaní
2017 Lokalizácia subjektov komerčnej suburbanizácie v meste Nitra
2017 Percepcia vplyvu rekreačnej urbanizácie z pohľadu rezidentov v regióne cestovného ruchu Tatry
2017-2018 Stanovenie a hodnotenie povodňového rizika na Turnianskom potoku (povodie Váhu)
2017-2018 Trendy vývoja krajiny na území nováckeho uhoľného ložiska
2017 Návrh scenárov vývoja krajinnej štruktúry obce Podhájska
2016 Percepcia dopadov turizmu na vidiecku krajinu na príklade strediska Donovaly
2016 Vplyv ubytovacích zariadení na krajinný obraz regiónu cestovného ruchu Tatry
2016 Vývoj komerčnej suburbanizácie a jej dopady na kvalitu života v mestských častiach mesta Nitra
2016 Štúdium zmien krajinnej štruktúry v procese transformácie so zreteľom na intravilán obcí mikroregiónu Termál
2015-2016 Identifikácia a hodnotenie povrchového odtoku vo vybraných malých povodiach Slovenska v závislosti na zmenách využívania krajiny
2015 Využitie leteckých snímok pri hodnotení zmien vidieckej krajiny mikroregiónu Termál
2015 Vplyvy rekreačnej urbanizácie na región cestovného ruchu Tatry
2015 Identifikácia a zhodnotenie rozsahu komerčnej suburbanizácie v meste Nitra
2015 Transformácia krajiny vplyvom cestovného ruchu v stredisku cestovného ruchu Donovaly
2014-2016 Suburbánne procesy v mestských častiach mesta Nitra

2014 Rozvoj vidieka prostredníctvom diverzifikácie

2014 Apartmánové domy ako nový trend medzi ubytovacími zariadeniami v meste Vysoké Tatry

2013-2015 Trendy vývoja banskej krajiny na hornom Ponitrí

2013-2014 Identifikácia a klasifikácia brownfields na území mesta Nitra

2013 Povodňové riziko v obci Klátova Nová Ves

2013 Zavádzanie separovaného zberu odpadu s dôrazom na bioodpad

2013 Lokalizácia ubytovacích a stravovacích v stredisku cestovného ruchu Donovaly

2013 Priestorové prejavy zahraničnej imigrácie a ich vplyv na transformáciu a využívanie krajiny na lokálnej úrovni vo vybraných modelových územiach na Slovensku

2012-2014 Špecifiká zdravotného stavu obyvateľstva na území Nitrianskeho kraja

2011-2013 Vplyv suburbanizácie na vývoj obyvateľstva mesta Nitra

2011-2013 Špecifiká chudoby v obciach Nitrianskeho kraja

2012 Vnímanie separovaného zberu odpadu obyvateľmi obvodu Zlaté Moravce

2012 Analýza krajinnej štruktúry mesta Handlová pomocou vybraných extenzií geografických informačných systémov

2012 Stanovenie povodňovej hrozby na vodnom toku Vyčoma

2012 Záber pôdy pre priemyselnú výstavbu na území Ponitria

2012 Vnímanie prejavov zahraničnej migrácie a integrácie cudzincov majoritným obyvateľstvom Slovenska

2011 Vplyv pracovnej migrácie občanov Slovenska na ich životnú úroveň

2011 Možnosti zavedenia separovaného zberu odpadu v obvode Zlaté Moravce

2011 Vplyvy komerčnej suburbanizácie v mestskej krajine

2011 Zmeny krajinnej štruktúry v obci Ráztočno

2011 Vplyv novo lokalizovaných priemyselných odvetví na životné prostredie Ponitria

2011 Geografická analýza povodia Vyčomy ako základný krok pri hodnotení povodňového rizika 

2009-2011 Objektívna dimenzia kvality a udržateľnosti života na úrovni obcí Nitrianskeho kraja  

2009-2011 Kvalita životného prostredia Nitrianskeho kraja

2009-2011 Nákupné správanie nitrianskej populácie

2010 Indikátory TUR (so zameraním na zahraničnú migráciu) a ich priestorové závislosti na území Slovenskej republiky

2010 Priestorové rozmiestnenie skládok odpadov v obvode Zlaté Moravce

2010 Participácia miestnych obyvateľov pri procese tvorby Miestnej Agendy 21 pre obec Preseľany

2010 Zmeny krajinnej štruktúry v meste Handlová

2010 Súčasná štruktúra priemyslu na území Ponitria

2010 Teoreticko-metodologické východiská pre hodnotenie vodnej erózie v poľnohospodárskej krajine (na príklade Nitrianskej pahorkatiny)

 

CGA (CPU in Nitra)

2008-2010 Sídelná identita ako východisko TUR na príklade Nitrianskeho kraja

2008-2010 Mozaika pôd vybranej časti Nitrianskej pahorkatiny a ich vlastnosti

2008-2010 Vybrané problémy Nitrianskeho kraja na príklade sídelnej identity a chudoby

2008-2010 E-learningový kurz zo Štatistických metód v geografii

2007-2009 Aplikácia mikrogeografického výskumu v regionálnom rozvoji

2007-2009 Agroštruktúry Nitrianskeho kraja a regionálny rozvoj vidieka

2007-2009 Zmeny využívania krajiny Nitry a jej okolia za ostatných 230 rokov v kontexte vývoja spoločensko-ekonomických a prírodných podmienok

2007-2009 Regionálny rozvoj Nitrianskeho kraja

2006-2008 Zdravotný stav obyvateľstva SR ako sociálneho indikátora TUR

2006-2008 Geografia v regionálnom rozvoji mikroregiónov

2005-2008 Výučba a aplikácie GIS v podmienkach KGaRR FPV UKF v Nitre

2005-2007 Vybrané sociálne indikátory Nitrianskeho kraja

2005-2007 Návrhy produktov cestovného ruchu v Nitrianskom kraji

2004-2006 Geografické aspekty agropotravinárskeho priemyslu

2004-2006 Ľudské zdroje v regionálnom rozvoji Nitrianskeho kraja

2004-2006 Edukačné aspekty aplikovanej geografie

2003-2005 Regionálne disparity a možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce na príklade FPV UKF v Nitre

2001-2003 Edukačné aspekty mikrogeografie

2001-2003 Cestovný ruch Nitrianskeho kraja a perspektívy jeho rozvoja

2000-2002 Regionálny rozvoj pohraničných území Slovenska a Maďarska

1997-1999 Transformačné zmeny a ich odraz v regionálnej štruktúre západného Slovenska

1997-1999 Výučba a aplikácia GIS v podmienkach KG UKF v Nitre

1994-1997 Predpoklady regionálneho rozvoja Nitry a jej zázemia

1991-1993 Regionálne štruktúry Ponitria

1990-1992 Socioekonomické regionálne systémy Slovenska (formovanie priemyselných štruktúr, teória a ich metodika na príklade okresu Topoľčany)

 

GAM (CPU in Nitra)

2008 Hodnotenie zmien krajiny v Novobanskej štálovej oblasti

2008 Demografický aspekt kvality a udržateľnosti života v obvode Štúrovo

2008 Geografické prístpupy v plánovaní regionálneho rozvoja na území zdravého mikroregiónu

2007 Analýza zdrojov Mikroregiónu Požitavie-Širočina pre potreby Regionálnej agendy 21

2007 Krajinná štruktúra v Novobanskej štálovej oblasti

2007 Vybrané oblasti a indikátory kvality života v obvode Štúrovo

2006 Využitie dotazníkov v procese kontroly plnenia Miestnej Agendy 21 v mikroregióne Požitavie-Širočina

2006 Hodnotenie využívania poľnohospodárskej krajiny v Nitrianskom kraji

2006 Analýza druhotnej krajinnej štruktúry vybraných obcí Vtáčnika

2006 Sídelná štruktúra Nitrianskeho kraja

2004 Návrhy na rozvoj cestovného ruchu v území Euroregiónu Beskydy

2004 Zákonitosti priestorovej diferenciácie pedosféry v okrese Nitra

2004 Návrhy na rozvoj cestovného ruchu v Nitrianskom kraji

2004 Kriminalita ako negatívny spoločenský prvok na Slovensku

2003 Cestovný ruch ako alternatíva cezhraničnej spolupráce v euroregiónoch (na príklade euroregiónov Váh-Dunaj-Ipeľ a Beskydy)

2003 Geografické prístupy v plánovaní regionálneho rozvoja (analýza využitia vybraných metód)

2002 Niektoré koncepcie a formy vyučovania mikrogeografie na ZŠ

2002 Vybrané humánnogeografické aktivity, ich význam v regionálnom rozvoji severnej časti Euroregiónu Váh-Dunaj-Ipeľ

2000 Zvyšovanie efektívnosti edukačného procesu geografie na báze mimoškolských aktivít

Department of Geography, Geoinformatics and Regional Development CPU in Nitra. Joomla Templates 2.5