VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 13, Číslo (Issue) 2, 2009

 
 
Obsah (Content)
 
Zmeny v migrácii cudzincov na Slovensku od roku 2000
The Changes of the Foreign Migration in the Slovak Republic After the Year 2000
Michal Bilic, Alfred Krogmann
p. 5-15
 
Teoretické východiská sídelnej identity
The Theoretical Solution of the Residential Identity
Gabriela Czaková
p. 16-27
 
Emisie oxidov dusíka v ovzduší Nitrianskeho kraja
The Nitrogen Oxides Emissions in the Nitra Region Air
Melánia Feszterová
p. 28-34
 
Čerpanie štrukturálnych fondov v Nitrianskom kraji v rokoch 2004 – 2006 prostredníctvom SOP Ľudské zdroje
Drawing Structural Funds in the Nitra Region During 2004 – 2006 on the Example of the Sectoral Operational Programme Human Resources
Hilda Kramáreková
p. 35-50
 
Význam a úloha mikroregionálnych združení v okrese Topoľčany
Importance and Role of the Microregion Associations in the Topoľčany District
Monika Kurňavková, Alfred Krogmann
p. 51-58
 
Stav a kvalita vody Nitrianskeho kraja z aspektu regionálneho rozvoja
Condition and Quality of Water in the Nitra Region from the Aspect of Regional Development
Magdaléna Nemčíková, Daša Oremusová
p. 59-69
 
Klasifikácia poľnohospodárskej aktivity v okrese Nitra
Classification of Agricultural Activity in Nitra District
Jana Némethová
p. 70-78
 
Druhotná krajinná štruktúra mesta Handlová v r. 2009
Secondary Landscape Structure of the Handlová Town in 2009
Jana Oláhová, Martin Boltižiar
p. 79-86
 
Komparácia zmien krajiny obcí Radobica, Veľké Pole a Píla v rokoch 1780 – 2007
Comparison of the Landscape Changes in Radobica, Veľké Pole and Píla During 1780 – 2007
Lucia Šolcová
p. 87-92
 
Intraurbánne spádové oblasti maloobchodnej vybavenosti mesta Nitra v roku 2008
Intra-urban Gravity Areas of the Retail Network in Nitra Town in 2008
Miroslava Trembošová
p. 93-109
 
Vplyv priemyslu na životné prostredie na príklade okresu Prievidza
The Impact of Industry on the Environment on the Example of the Prievidza District
Martin Valach, Alena Dubcová
p. 110-121
 
Územná diferenciácia chudoby demografického aspektu v Nitrianskom kraji
Demographic Aspect of Poverty in the Nitra Region
Ján Veselovský
p. 122-129
 
Tvorba a využitie návodov a softvérovej simulácie vo výučbe geografických informačných systémov
Creation and Use of Manuals and Software Simulation in Teaching Geographic Information Systems
Matej Vojtek, Martin Boltižiar
p. 130-136
 
 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5