VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Medzinárodná geografická konferencia „Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru“ organizovaná v spolupráci s Katedrou geografie Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a tiež pod hlavičkou Západoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV s takmer tridsaťročnou tradíciou, ktorá sa konala dňa 20. októbra 2022 na pôde Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre, hostila vyše 60 účastníkov nielen zo Slovenska ale aj z Českej republiky, Poľska či Rakúska.

Organizačný garant konferencie doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. srdečne privítal účastníkov konferencie nielen z geografických pracovísk Slovenska ale aj z Česka, Poľska či Rakúska. Konferenciu oficiálne otvoril dekan Fakulty prírodných vied a informatiky prof. RNDr. František Petrovič, PhD., pod ktorého záštitou sa konferencia konala. Ako vyštudovaný geograf vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil tradične aj svoj úzky vzťah k tejto vednej disciplíne. Vedúci nitrianskej geografickej katedry a vedecký garant konferencie prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihol jej dlhoročnú tradíciu, kvalitu, ocenil výbornú spoluprácu so sesterským českým pracoviskom ako aj priateľské vzťahy ktoré sú pre toto podujatie tak charakteristické. Existenciu i samotné konanie jej 29. ročníka konferencie vyzdvihol aj jej druhý vedecký garant, vedúci sesterského geografického pracoviska z PF Masarykovej univerzity v Brne, doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Počas plenárneho zasadnutia prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, prof. M. Boltižiar, slávnostne odovzdal dekrét čestného člena bývalému prezidentovi SGS pri SAV a súčasnému vedúcemu Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov PriF UK v Bratislave prof. RNDr. Ladislavovi Tolmáčimu, PhD., ktorému schválilo udelenie čestného členstva Valné zhromaždenie SGS v Bratislave dňa 9.9.2022. Pri tejto príležitosti mu poďakoval v mene geografickej obce za jeho doterajšiu činnosť nielen v rámci SGS ale aj celkový prínos pre rozvoj slovenskej geografie.

Cieľom konferencie s aktuálnym názvom „Stredná Európa v (post)pandemickom období“ bolo vytvoriť priestor na diskusné fórum a výmenu informácií z najnovších geografických výskumov realizovaných za ostatné obdobie najmä v slovenskom a českom výskumnom priestore v kontexte pandemického obdobia.

V pléne vystúpili so svojimi príspevkami Dr.h.c. prof. RNDr. Florin Žigrai, DrSc. z Rakúska, ktorý zaujal prezentáciou „Možnosti uplatnenia sa geografie a krajinnej ekológie pri riešení COVID-19 problematiky (metavedecké úvahy). Prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. z Českej republiky poukázal vo svojej prednáške na „Teritoriálnu distribúcia zbytkov starobylej krajiny na Morave“. Rokovanie v pléne viedol doc. A. Krogmann.

Následne rokovanie prebiehalo v štyroch paralelných sekciách pod vedením ich predsedov: fyzická geografia (prof. M. Boltižiar), humánna geografia (doc. A. Krogmann), regionálna geografia (doc. J. Némethová) a didaktika geografie (doc. J. Vojteková). Práve posledná z nich, venovaná problémom výučby geografie sa tešila vysokému ohlasu.

Konferenčný deň zavŕšil spoločenský večer, ktorý slávnostne otvoril vedúci katedry prof. M Boltižiar. Účastníci konferencie ďalej pokračovali v priateľských rozhovoroch, v odborných i neformálnych diskusiách až do neskorých večerných hodín.

Po skončení konferencie viacerí účastníci vyslovili spokojnosť s priebehom a organizáciou konferencie ako aj s jej vysokou vedeckou úrovňou a v neposlednom rade osobitne ocenili osobné fyzické stretnutia, nakoľko predošlý ročník sa konal len v online priestore. Ďalší, jubilejný 30. ročník tohto podujatia sa plánuje organizovať v novembri 2024 opäť na nitrianskej geografickej katedre, ktorá v tom istom roku si bude pripomínať 65 rokov svojej existencie.

Príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie budú už tradične publikované v recenzovanom vedeckom časopise Geografické informácie (ISSN 1337-9453), ktoré katedra pravidelne vydáva už od r. 1992 a ktoré budú opäť postúpené na indexovanie do datábazy Web of Science, kde sú úspešne zaradené viaceré čísla z predošlých ročníkov.

Podujatie sponzorsky podporili už tradične Slovenská geografická spoločnosť pri SAV ale aj Expres Travel International, Penzión Arizona a Arizona Carp lake.

Autor článku: prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Ilustračné fotografie: Mgr. Miroslav Kadlečík, PhD., PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5