Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - Stredná Európa v (post)pandemickom období

29. medzinárodná geografická konferencia

 

Termín konania

20.- 21. október 2022

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika

 

Organizátori

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre

Katedra geografie PdF MU v Brne

Západoslovenská pobočka SGS pri SAV

 

Vedeckí garanti

Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česko)

 

Organizační garanti

Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

 

Vedecký výbor

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Ostravská univerzita, Ostrava, Česko)

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha, Česko)

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Heintel (Universität Wien, Rakúsko)

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Česko)

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česko)

Mgr. Ján Novotný, PhD. (Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko)

Doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno, Česko)

Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (Mendelova univerzita v Brně, Česko)

Dr.h.c. prof. RNDr. Florin Žigrai, DrSc. (Wien, Rakúsko)

 

Program konferencie

 

Fotogaléria 

  

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5