VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Knižné publikácie

 

2023 -  USA - Cestovný ruch, vysokoškolská učebnica (Petrikovičová, L.)
2023 - USA - Hospodárstvo, vysokoškolská učebnica (Petrikovičová, L.)
2021 - Environmentálna geografia, vysokoškolská učebnica (Oremusová, D., Kramáreková, H., Nemčíková, M., Huba, M., Vojtek, M.)
2021 - Geografické informačné systémy - Tvorba vybraných tematických mápvysokoškolský učebný text (Vojteková, J., Žoncová, M.), príloha: GIS vrstvy k vypracovaniu úloh zo skrípt
2020 -  Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze, monografia (Krogmann, A., Kramáreková, H., Petrikovičová, L.)
2019 -  Ku koreňom nitrianskej geografie, odborná publikácia (Boltižiar, M., Dubcová, A., Kramáreková, H., Krogmann, A., Lacika, J., Mičudová, R., Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Petrikovičová, L., Rampašeková, Z., Repaská, G., Trembošová, M., Vilinová, K., Vojtek, M., Vojteková, J.)
2019 - Učebné texty z geografie poľnohospodárstva, rybného a lesného hospodárstva, vysokoškolský učebný text (Némethová, J.)
2016 - Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Trnava a nákupné správanie jej obyvateľstva, monografia (Trembošová, M., Dubcová, A., Civáň, M.)

2016 - 

Nákupné správanie obyvateľstva mesta Nitry - vývoj a zmeny, monografia (Trembošová, M., Dubcová, A., Kramáreková, H., Nagyová, Ľ.)

2015 - 

Zahraničná migrácia a jej vplyv na obyvateľstvo a krajinu Slovenska, monografia (Bilic, M., Krogmann, A.)

2015 -

Aktuálne trendy odpadového hospodárstva Slovenskej republiky v príkladových štúdiách, monografia (Končalová, A., Dubcová, A.) 

2015 -

Cestovný ruch mesta Topoľčany - minulosť, prítomnosť, budúcnosťmonografia (Krajčík, M., Kramáreková, H.)

2014 -

Povodňová hrozba a povodňové riziko na príklade povodia Vyčomy, monografia (Vojtek, M.)

2014 - 

Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho krajamonografia (Boltižiar, M., Dubcová, A., Kramáreková, H., Krogmann, A., Némethová, J., Rampašeková, Z., Repaská, G., Šolcová, L., Trembošová, M., Valach, M., Veselovský, J., Vilinová, K., Vojtek, M., Vojteková, J.)

2014 -

Výskum krajiny v príkladových štúdiáchvysokoškolská učebnica (Boltižiar, M., Chrastina, P., Kramáreková, H., Lauko, V., Šolcová, L.)

2013 - 

Trendy vývoja banskej krajiny na hornom Ponitrí, monografia (Vojteková, J.)

2013 -

Didaktika geografie v teréne, vysokoškolská učebnica (Dubcová, A., Kramáreková, H., Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Rampašeková, Z., Repaská, G., Šolcová, L., Trembošová, M., Vilinová, K.)

2013 - 

Práca s talentovanou mládežou v geografii, vysokoškolská učebnica (Dubcová, A., Kramáreková, H., Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Rampašeková, Z., Repaská, G., Šolcová, L., Trembošová, M., Vilinová, K.)

2013 -

Základy aplikovanej geografie, vysokoškolská učebnica (Dubcová, A., Kramáreková, H., Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Rampašeková, Z., Repaská, G., Šolcová, L., Trembošová, M., Vilinová, K.)

2012 -

Vývoj krajiny s disperzným typom osídlenia v Novobanskej štálovej oblasti, monografia (Šolcová, L.)

2012 -

Mikrogeografia - krajina okolo násvysokoškolská učebnica (Dubcová, A., Kramáreková, H., Nemčíková, M., Némethová, J., Oláhová, J., Oremusová, D., Rampašeková, Z., Repaská, G., Šolcová, L., Trembošová, M., Valach, M., Vilinová, K.)

2012 -

Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Nitra, monografia (Trembošová, M.)

2012 -

Rezidenčná suburbanizácia miest Nitrianskeho samosprávneho kraja (empirický príklad mesta Nitra)monografia (Repaská, G.) 

2012 -

Zdravotný stav obyvateľstva Slovenskamonografia (Vilinová, K.) 

2012 -

Chudoba na príklade Nitrianskeho krajamonografia (Veselovský, J.) 

2010 -

Geografia Ameriky, vysokoškolská učebnica (Chalupa, P., Némethová, J., Hübelová, D.)

2009 -

Trvalo udržateľný rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina - začiatok cesty ...monografia (Kramáreková, H., Dubcová, A., Kasanická, K.) 

2009 -

Geografické informačné systémy pre geografov II.vysokoškolský učebný text (Boltižiar, M., Vojtek, M.)

2009 -

Vplyv georefiéfu a morfodynamických procesov na priestorovú štruktúru vysokohorskej krajiny Tatiermonografia (Boltižiar, M.)

2009 -

Krajina a jej štruktúra, vysokoškolský učebný text (Boltižiar, M., Olah, B.)

2009 -

Región horné Požitavie, učebnica pre základné a stredné školy (Nemčíková, M.)

2009 -

Zbierka otázok a úloh z planetárnej geografie, vysokoškolská učebnica (Némethová, J., Garai, Z.)

2009 -

Agropotravinárske štruktúry okresu Nitra, monografia (Némethová, J.)

2009 -

Geografické aspekty regionálneho rozvoja mikroregiónu Termál, monografia (Oremusová, D.)

2008 -

Inovačné učebné texty z geografie, učebný text (Dubcová, A., Bacsó, P., Boltižiar, M., Cimra, J., Kramáreková, H., Krogmann, A., Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Rampašeková, Z., Vilinová, K., Balážová, D.)

2008 -

Geografia Slovenska, vysokoškolská učebnica (Dubcová, A., Lauko, V., Tolmáči, L., Cimra, J., Kramáreková, H., Krogmann, A., Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Gurňák, D., Križan, F.)

2007 -

2007 -

Geografia, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, učebný text (Dubcová, A., Kramáreková, H., Farkaš, C.)

2007 -

Biogeografia, vysokoškolský učebný text (Vanková, V., Kramáreková, H., Baláž, I., Nemčíková, M.)

2007 -

Religiózny cestovný ruch vo svete, vysokoškolský učebný text (Krogmann, A.)

2007 -

Vybrané kapitoly z aplikovanej geografie, učebný text (Hasprová, M., Kramáreková, H., Oremusová, D.)

2007 -

Geografické informačné systémy pre geografov I., vysokoškolský učebný text (Boltižiar, M.)

2006 -

Geografia, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, učebný text (Dubcová, A., Kramáreková, H., Farkaš, C.)

2005 -

Geografia, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, učebný text (Dubcová, A., Kramáreková, H., Farkaš, C.)

2004 -

Praktikum z fyzickej geografie, vysokoškolský učebný text (Cimra, J., Hasprová, M., Kramáreková, H., Oremusová, D., Rampašeková, Z., Veselovský, J.)

2004 -

Biogeografia, vysokoškolský učebný text (Baláž, I., Vanková, V., Hasprová, M., Kramáreková, H.)

2003 -

Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa, vysokoškolský učebný text (Dubcová, A., Chrastina, P., Kramáreková, H.)

2003 -

Geografia, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ (Farkaš, C., Dubcová, A., Kramáreková, H.)

2002 -

State border reflection by border region population of V4 states, zborník z konferencie (Dubcová, A., Kramáreková, H. eds.)

2000 -

Geografia v otázkach a úlohách, zbierka vybraných otázok a úloh geografickej olympiády pre SŠ & metodické pokyny na vypracovanie písomných súťažných prác (Likavský, P., Zaťková, M., Dubcová, A., Kramáreková, H., Chrastina, P.)

1999 -

Geografia v otázkach a úlohách, zbierka úloh a otázok geografickej olympiády pre ZŠ a I. stupeň OGY (Dubcová, A., Kramáreková, H.)

1995 -

Environmentálna geografia, vysokoškolský učebný text (Drgoňa, V., Kramáreková, H.)

1992 -

Regio - regionálne systémy životného prostredia, zborník z konferencie (Drgoňa, V. ed.)

1991 -

Kapitoly z geografie poľnohospodárstva, vysokoškolský učebný text (Brabec, F., Dubcová, A.) 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5