VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické štúdie

 

Časopis Geografické štúdie publikuje originálne a aktuálne vedecké články z oblasti geografie a príbuzných disciplín. Je recenzovaným vedeckým časopisom Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, ktorý vychádza 2-krát ročne v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

 

Názov časopisu: Geografické štúdie studie

ISSN: 1337-9445

Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Periodicita: 2-krát ročne (od r. 2009 do r. 2013)

Kategória publikačnej činnosti: ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (od r. 2009)

Hlavný redaktor: Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.

Výkonný redaktor: Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Technický redaktor: Mgr. Matej Vojtek, PhD.

 

Redakčná rada:

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická, Jihlava)
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)  
Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc. (Univerzita Matej Bela, Banská Bystrica)
Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

  

 

Publikované čísla:

   

2013

Ročník 17, Číslo 2 (2013)

Ročník 17, Číslo 1 (2013)

 

2012

Ročník 16, Číslo 2 (2012)

Ročník 16, Číslo 1 (2012)

 

2011

Ročník 15, Číslo 2 (2011)

Ročník 15, Číslo 1 (2011)

 

2010

Ročník 14, Číslo 2 (2010)

Ročník 14, Číslo 1 (2010)

 

2009

Ročník 13, Číslo 2 (2009)

Ročník 13, Číslo 1 (2009)

 

Geografické štúdie 12 – 2007

Krogmann, A. Religiózny cestovný ruch v Nitrianskom kraji. (Religious Tourism in Nitra Region). 101 s. ISBN 978-80-8094-186-4

 

Geografické štúdie 11 – 2006

Hasprová, M. Geografia miestnej krajiny v edukačnom procese. (Local Area Geography in the Educational Process). 73 s. ISBN 80-8094-056-8

 

Geografické štúdie 10 – 2005

Krogmann, A. Aktuálne možnosti využitia potenciálu územia Nitrianskeho kraja z hľadiska cestovného ruchu. (Current Possibilities of Using the Potential of the Nitra Region with Regard to Tourist Trade). 218 s. ISBN  80-8050-888-7

 

Geografické štúdie 9 – 2004

Dubcová, A. Zmeny v edukácii humánnej geografie. (Changes in Human Geography Education). 92 s. ISBN 80-8050-692-2

 

Geografické štúdie 8 – 2001

Drgoňa, V. 2001. Transformačný proces a jeho vplyv na regionálnu štruktúru Slovenska. (Transformation Process and Its Influence on the Regional Structure of Slovakia). 138 s. ISBN 80-8050-453-9

 

Geografické štúdie 7 – 2000

Stredoeurópsky priestor – geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Central European area – geography in context of new regional development. 462 s. ISBN 80-8050-349-4

 

Geografické štúdie 6 – 2000

Dubcová, A. 2000. Vývoj priemyslu a formovanie teritoriálno-priemyselných jednotiek na území Ponitria. (Development of Industry and Forming of Territorial Industrial Units on Nitra Region Territory). 160 s. ISBN 80-8050-318-4

 

Geografické štúdie 5 – 1998

Geografické zmeny v urbánnych a rurálnych regiónoch Slovenska. (Geographical Changes in Urban and Rural Regions of Slovakia. 99 s. ISBN 80-8050-204-8

 

Geografické štúdie 4 – 1995

Žigrai, F. 1995. Interakčný význam štúdia využitia zeme v geografii a krajinnej ekológii na príklade modelového územia Lúčky v Liptove. (Interactive Meaning of Land Use Study in Geography and Landscape Ecology on Example of Model Area Lúčky in Liptov Region). 129 s. ISBN 80-8873-98-9

 

Geografické štúdie 3 – 1994

Stratégia priestorového rozvoja území: lokálna a regionálna dimenzia. (Spatial Area Development Strategy: Local and Regional Dimensions). 137 s. ISBN 80-88738-52-0

 

Geografické štúdie 2 – 1993

Environmental Problems in Central Europe: Experiences from Slovakia and Austria. 153 s. ISBN 80-88738-01-6

 

Geografické štúdie 1 – 1992

Geografické aspekty regiónu Ponitria. (Geographical Aspects of Nitra Region). 117 s. ISBN 80-85183-88-9

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5