VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

História katedry

 

Geografia ako samostatný predmet štúdia sa prednášala na katedre prírodných vied už od vzniku Pedagogického inštitútu (1959-1963). Samostatná katedra zemepisu sa vytvorila v roku 1961. Prvým vedúcim katedry sa stal doc. RNDr. Ján SZABADI, ktorý viedol katedru do roku 1970 (9 rokov). Ako odborní asistenti tu pôsobili Ing. Dezider GRÁČIK (1961-1967), RNDr. Anton SOUČEK, CSc. (1961-1978), Alica KOŽOVÁ (1961-1967), Ondrej NAGY (1961-1964), PhDr. Ján VAŠŠ (1962-1976), Jozef CHUDÝ (1962-1964), Štefan SZÜCS (1965-1966). V roku 1962 na katedru nastúpili Gejza OLAS a Ing. František BRABEC.

V roku 1963 ukončili štúdium prví absolventi v kombináciách: ruský jazyk – zemepis – hudobná výchova, matematika – zemepis – práce v dielňach a prvé dvojkombinácie: matematika – zemepis a prírodopis – zemepis.

V tomto období sa objavili progresívne prvky rozvoja a to tak z hľadiska organizačného, ako aj z hľadiska vedeckej orientácie. Od roku 1960 začali vychádzať prvé fakultné zborníky štúdií (medzi nimi aj séria Prírodné vedy). V roku 1961 sa uzavreli prvé zahraničné kontakty s Vysokou školou pedagogickou v Szegede a Vysokou školou pedagogickou v Güstrove. Neskôr sa rozšírili na Univerzitu Cyrila a Metoda vo Veliko Trnovo a Pedagogickým inštitútom v Lipecku. Začali sa realizovať i prvé výmenné študijné exkurzie študentov (s Poľskom, so Szegedom, so Simferopoľom a s Veliko Trnovom). V roku 1961 sa popri slovenskom oddelení vytvorilo aj maďarské oddelenie.

Transformáciou Pedagogického inštitútu vzniká Pedagogická fakulta (1964-1992). Nový vysokoškolský zákon z r. 1966 umožnil budovanie výskumných kabinetov ako centier vedeckej činnosti katedier. Väčšia pozornosť sa začala venovať intenzívnejšiemu odbornému rastu pracovníkov. V tomto období viacerí pracovníci katedry začali externé doktorandské štúdium (ašpirantúry) a vypracovali aj prvé docentské habilitačné práce. Pracovníci katedry riešili i výskumné úlohy nielen základného či aplikovaného výskumu ale i z didaktiky geografie.

V akademickom roku 1967/1968 pracoval na katedre 1 docent a 6 odborných pracovníkov. Pracovisko v tomto období intenzívne spolupracovalo s Univerzitou Komenského v Bratislave, s Vysokou školou ekonomickou v Bratislave ale i s Vysokou školou pedagogickou v Szegede, s Vysokou školou pedagogickou vo Freiburgu a Univerzitou Ötvösa Lóránta v Budapešti.

V období rokov 1969-1973 bol vedúcim katedry doc. RNDr. Gejza OLAS, CSc. V roku 1973 sa po organizačných zmenách katedra zemepisu integrovala do spoločnej katedry dejepisu, zemepisu a občianskej výchovy. Vedúcim integrovanej katedry sa stal historik – doc. PhDr. Karol JEDLIČKA, CSc. V rokoch 1972-1976 tu pôsobil známy československý didaktik prof. RNDr. Otakar TICHÝ, CSc. O niečo neskôr tu pracovala RNDr. Mária ŠÚŇOVÁ, CSc. (1976-1979), ktorá potom prestúpila na katedru matematiky.

V 70-tich a začiatkom 80-tich rokov sa na katedre uskutočňovali popri dennej forme i postgraduálne a doplňujúce formy štúdia učiteľov základných škôl.

V tomto období sa začali riešiť viaceré výskumné úlohy, ktoré mali charakter fakultných  inštitucionálnych a štátnych úloh. Pracovníci katedry organizovali aj rôzne konferencie a semináre  z nich najvýznamnejšia bola metodická konferencia o vyučovaní zemepisu (r. 1973) a 6. zjazd slovenskej zemepisnej spoločnosti v Nitre (r. 1974). Tu sa potvrdili a ocenili významné úspechy slovenskej geografie, ktoré sa okrem iného stali základom pre prípravu a vydanie jedného z najvýznamnejších diel slovenskej geografie  národného Atlasu SSR. Zjazd odporučil zamerať sa na komplexný geografický výskum krajiny, venovať pozornosť informačným systémom v geografii a otázkam školskej geografie. V roku 1981 sa uskutočnil odborno-metodický seminár o vyučovaní zemepisu na školách v Jasnej.

Významným medzníkom z hľadiska zamerania prípravy učiteľov geografie bol rok 1977, keď bolo rozšírené štúdium aj pre učiteľov s možnosťou pôsobenia na stredných školách. Od roku 1976 nastal v oblasti geografie na pracovisku postupný útlm  počet pracovníkov sa znižoval až tak, že v polovici 80-tych rokov zostali na spoločnej katedre len dvaja pedagógovia  doc. RNDr. Gejza OLAS, CSc., doc. RNDr. Ing. František BRABEC, CSc.) a jedna technická pracovníčka. Bolo obmedzené i štúdium geografie. Tento stav trval až do roku 1985, kedy sa počet pracovníkov zvýšil o jedného  RNDr. Hildu KRAMÁREKOVÚ.

V roku 1986 sa vedúcim katedry opäť stal doc. RNDr. Gejza OLAS, CSc. a v tom istom roku nastúpila na katedru RNDr. Alena DUBCOVÁ.

Od 1.1.1990 nastáva vo funkcii vedúceho katedry zmena, doc. OLASA nahradzuje doc. RNDr. Ing. František BRABEC, CSc. Keď sa 1.9.1991 integrovaná katedra rozčlenila na dve samostatné katedry – katedru histórie a katedru geografie, pracovisko katedry geografie sa postupne začína radikálne meniť  zvyšuje sa nielen počet pracovníkov ale aj kvalita práce.

V roku 1992 dochádza k premene Pedagogickej fakulty, ktorá bola 6 mesiacov súčasťou Nitrianskej univerzity, na Vysokú školu pedagogickú (1992-1996) s 3 fakultami: Fakultou humanitných vied, Pedagogickou fakultou a Fakultou prírodných vied. Fakulta prírodných vied sa konštituovala v marci 1993, kedy začala svoju činnosť realizovať ako samostatná vedecko-výskumná vzdelávacia fakulta univerzitného typu.

Jej súčasťou bola aj katedra geografie pod vedením RNDr. Vladimíra DRGOŇU, CSc. V tomto období na katedre postupne pracovali PaedDr. Helena BUJNOVÁ, prof. RNDr. Jaroslav MAZÚREK, CSc., RNDr. František MARTINEC, CSc., RNDr. Juraj BARÁTH a neskôr RNDr. Peter ŠIŠKA, CSc. V roku 1995 do kolektívu katedry pristúpil Mgr. Peter CHRASTINA a v roku 1996 Mgr. Alfred KROGMANN. Postupne teda došlo nielen k personálnemu rozvoju pracoviska, ale aj k posilneniu vedeckej profilácie katedry  začali sa aplikovať moderné trendy rozvoja vedy, zvýšila sa publikačná činnosť, do študijného plánu sa zaviedlo vyučovanie geografických informačných systémov (GIS), atď.

Vysoká škola pedagogická bola v roku 1996 premenovaná na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre.

Keď sa v rokoch 1996-1999 doc. RNDr. Vladimír DRGOŇA, CSc. stal prorektorom UKF pre vedu a výskum, bola poverená vedením katedry geografie RNDr. Alena DUBCOVÁ, CSc.

Od roku 1997 bol zaznamenaný podstatný nárast pracovníkov  v roku 1997 sa členkou katedry geografie stáva Mgr. Adriana AHLERSOVÁ a Mgr. Magdaléna NEMČÍKOVÁ (HASPROVÁ) a od roku 1998 nastupujú Mgr. Jana NÉMETHOVÁ, Mgr. Miroslava TREMBOŠOVÁ (PULPITLOVÁ), Mgr. Zuzana RAMPAŠEKOVÁ (BAKOVÁ) a Mgr. Daša OREMUSOVÁ (ZÁHORÁKOVÁ).

Od roku 1999 do roku 2007 katedru opäť viedol doc. RNDr. Vladimír Drgoňa, CSc. V roku 2000 RNDr. Peter CHRASTINA odchádza z katedry a na jeho miesto prichádza Mgr. Jozef CIMRA. Ako absolventi postupne nastupujú na katedru v roku 2001 Mgr. Ján VESELOVSKÝ, v roku 2004 Mgr. Katarína VILINOVÁ a v roku 2005 Mgr. Gabriela REPASKÁ (CZAKOVÁ).

Katedra počas svojej existencie viackrát zmenila svoje sídlo. Dlhé obdobie pôsobila na Farskej ulici (predtým Saratovská), od roku 1994 na Hodžovej ulici a od roku 1997 na Triede A. Hlinku, kde sídli doteraz.

Od akademického roka 2004/2005 sa ponuka programov na katedre začína postupne rozširovať. Okrem učiteľstva všobecnovzdelávacích (neskôr akademických) predmetov a rozširujúceho štúdia geografie začínajú študenti študovať bakalársky program Geografia v regionálnom rozvoji, od 2005/2006 pribúda bakalársky program Sociálna geografia a bakalársky program Pedagogickej fakulty Prekladateľstvo a tlmočníctvo v anglickom jazyku so zameraním na regionálny rozvoj, na vzniku ktorého sa katedra geografie aktívne podieľala a ktorý sa študoval na oboch fakultách.   

Od 5.12.2004 pracovisko nesie názov Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, nakoľko do popredia vedecko-výskumného zamerania sa dostáva problematika regionálneho rozvoja.

Od akademického roka 2004/2005 sa doc. DRGOŇA a doc. DUBCOVÁ stali externými školiteľmi pre doktorandský program Environmentalistika a na katedre začínajú pôsobiť prví doktorandi (Mgr. Katarína KASANICKÁ, Mgr. Lucia ŠOLCOVÁ). Od roku 2006 viedla katedru doc. DUBCOVÁ ako zástupkyňa vedúceho katedry.

V roku 2006 prichádza na katedru RNDr. Martin BOLTIŽIAR, PhD. V roku 2007 sa vedúcou katedry stala doc. RNDr. Alena DUBCOVÁ, CSc. V tom istom roku sa stávajú zamestnancami katedry absolventi doktorandského štúdia RNDr. Katarína KASANICKÁ, PhD. a v roku 2008 RNDr. Lucia ŠOLCOVÁ, PhD. a RNDr. Peter BACSÓ, PhD. V roku 2008 odchádza z katedry prof. RNDr. Vladimír DRGOŇA, CSc. a na jeho miesto nastupuje prof. PhDr. Petr CHALUPA, CSc.

Z aspektu vedecko-výskumnej činnosti i odborného rastu je obdobie zvlášť po roku 1995 veľmi intenzívne. V oblasti odborného rastu boli dosiahnuté úspechy pri inaugurácii (prof. DRGOŇA v r. 2005) i pri habilitáciách (doc. DUBCOVÁ v r. 2005, doc. BOLTIŽIAR v r. 2008, doc. KROGMANN v r. 2008). Školiteľmi doktorandského štúdia sa stali v roku 2008 aj doc. BOLTIŽIAR a doc. KROGMANN.

V roku 2009 z pracoviska prvýkrát po dlhom čase odišli do praxe traja pracovníci  RNDr. Katarína KASANICKÁ, PhD., RNDr. Peter BACSÓ, PhD. a PaedDr. Jozef CIMRA. V roku 2011 nastupuje na katedru prof. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc. a z pracoviska odchádza prof. PhDr. Petr CHALUPA, CSc. V roku 2012 nastupujú na katedru absolventi doktorandského štúdia Mgr. Jana VOJTEKOVÁ (OLÁHOVÁ), PhD., Mgr. Martin VALACH, PhD. (2012-2013) a v roku 2013 Mgr. Matej VOJTEK, PhD. V roku 2014 prichádza na katedru doc. RNDr. Ján LACIKA, CSc. V roku 2015 bol doc. BOLTIŽIAR vymenovaný za profesora.

V roku 2016 odchádza z katedry prof. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc. V roku 2017 odchádza z katedry sekretárka Ing. Zuzana BALLAYOVÁ, v septembri 2018 na Katedru cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre RNDr. PaedDr. Ján VESELOVSKÝ, PhD. a v auguste 2019 odchádza z katedry RNDr. Zuzana RAMPAŠEKOVÁ, PhD.

Na katedre v rokoch 2005-2018 pôsobili aj títo študenti denného doktoranského štúdia (v zátvorke rok obhajoby dizertačnej práce): RNDr. Katarína KASANICKÁ, PhD. (2007), RNDr. Peter BACSÓ, PhD. (2008), RNDr. Lucia PETRIKOVIČOVÁ (ŠOLCOVÁ), PhD. (2008), Mgr. Monika KURŇAVKOVÁ, PhD. (2010), RNDr. Jana OLÁHOVÁ (VOJTEKOVÁ), PhD. (2012), RNDr. Matej MASNÝ, PhD. (prestúpil počas štúdia na banskobystrickú geografickú katedru UMB), Mgr. Martin VALACH, PhD. (2012), RNDr. Matej VOJTEK, PhD. (2013), Mgr. Michal BILIC, PhD. (2013), RNDr. Alexandra KONČALOVÁ, PhD. (2013), RNDr. Michaela ŽONCOVÁ, PhD. (2017), PaedDr. Andrej SVORAD, PhD. (2017) a RNDr. Milan MIDLER, PhD. (2018).

V roku 2019 sa vedúcim katedry stal prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin BOLTIŽIAR, PhD. K 1.9.2019 sa súčasťou katedry stal Gemologický ústav, na ktorom v tom čase pracovali doc. RNDr. Ľudmila ILLÁŠOVÁ, PhD., doc. RNDr. Ján TIRPÁK, CSc. a PaedDr. Ján Štubňa, PhD. V roku 2020 úspešne zavŕšil habilitačné konanie doc. VOJTEK a v roku 2021 doc. NÉMETHOVÁ a doc. VOJTEKOVÁ. V roku 2020 z katedry odchádza doc. RNDr. Ján LACIKA, CSc. a v roku 2021 odchádzajú doc. RNDr. Alena DUBCOVÁ, CSc., doc. RNDr. Ľudmila ILLÁŠOVÁ, PhD. a doc. RNDr. Ján TIRPÁK, CSc.

Od 1.1.2022 sa katedra premenovala na Katedru geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre reflektujúc aktuálne moderné trendy v geografii či vedeckú orientáciu časti zamestnancov katedry. K 1.1.2022 pôsobí na katedre 14 pracovníkov, z toho 1 profesor, 5 docenti, 8 odborní asistenti a 1 technická pracovníčka.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre rieši/la množstvo domácich i medzinárodných vedeckých a edukačných projektov, výsledkom čoho je množstvo publikovaných štúdií vo vedeckých časopisoch a zborníkoch a tiež viacero monografií. Väčšina pracovníkov sa prostredníctvom geografickej olympiády venuje aj práci s talentovanou mládežou. Katedra rediguje jeden vedecký časopis Geografické informácie, vydávaný 2x ročne.

V súčasnosti katedra ponúka štúdium v štyroch študijných programoch:

- bakalársky program Učiteľstvo geografie v kombinácii,

- bakalársky program Geografia v regionálnom rozvoji,

- magisterský program Učiteľstvo geografie v kombinácii,

- magisterský program Geografia v regionálnom rozvoji.

Ďalej ponúka možnosti:

- rigoróznej skúšky „PaedDr.“ v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy  geografia,

- rigoróznej skúšky „RNDr.“ v študijnom odbore Vedy o Zemi,

- rozširujúceho štúdia predmetu učiteľstva geografie.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5