VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Ku koreňom nitrianskej geografie“ - konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia katedry

 

 V dňoch 19. - 20. novembra 2019 sa v priestoroch Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre konala konferencia „Ku koreňom nitrianskej geografie“ pri príležitosti 60. výročia založenia pracoviska.

Vedúci katedry prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. srdečne privítal vyše 100 účastníkov konferencie, ktorých okrem vedenia fakulty či univerzity reprezentovala najmä početná súčasná akademická komunita všetkých geografických pracovísk Slovenska, ako aj bývalí pracovníci či absolventi katedry. Nechýbali tiež hostia z Česka či Rakúska.

Konferenciu oficiálne otvoril dekan fakulty prof. RNDr. František Petrovič, PhD., pod ktorého záštitou sa konferencia konala. Ako vyštudovaný geograf vo svojom príhovore zdôraznil okrem iného tradične aj svoj úzky vzťah k tejto vednej disciplíne. Účastníkom sa prihovoril aj prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

Prof. M. Boltižiar vo svojom vystúpení bližšie priblížil históriu katedry, poukázal na významné míľniky i osobnosti, ktoré formovali jej doterajší vývoj, ako aj na výsledky vo vedeckovýskumnej či publikačnej činnosti.

Dr. H. Kramáreková sa vo svojej prezentácii venovala pedagogickej činnosti pracoviska, popularizačným aktivitám, ako aj jeho spolupráci so spoločenskou praxou.

Po nosných prezentáciách nasledoval krst odbornej monografie s názvom „Ku koreňom nitrianskej geografie“, ktorá svojím obsahom i rozsahom (formát A4, rozsah 619 strán) nemá doteraz v rámci Slovenska i Česka obdoby. Autori, reprezentovaní pracovníkmi katedry, si položili za cieľ zmapovať v nej vývoj a aktuálny stav pracoviska z hľadiska personálneho obsadenia, ako aj výsledky v pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti. Pozornosť venujú edičnej činnosti katedry, spolupráce so spoločenskou praxou či inými pracoviskami a v neposlednom rade i popularizačnej činnosti. Cennou súčasťou monografie sú komplexné databázy všetkých pracovníkov katedry od jej začiatkov, charakteristiky vedúcich katedry, vývoj počtu študentov, obhájené záverečné práce, akreditované študijné programy, práca s talentovanou mládežou, ako aj databáza riešených projektov, ocenení, kompletných bibliografických záznamov súčasných pracovníkov, či ďalších aktivít katedry doplnených obrazovým, tabuľkovým, grafickým i mapovým aparátom. Autori vyslovujú presvedčenie, že monografia zostane pre nasledujúce generácie mladších kolegov - geografov ako reflexia nad stavom nitrianskej geografie po 60 rokoch jej existencie. Recenzentmi publikácie boli emeritný rektor prof. D. Kluvanec a emeritný dekan prof. O. Šedivý. Jej vydanie finančne podporili Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Slovenská geografická spoločnosť pri SAV a tlačiareň a kníhviazačstvo Garmond Nitra s.r.o.

Knihu do života uviedli dekan fakulty prof. F. Petrovič, prezident SGS pri SAV prof. L. Tolmáči a vedúci katedry a viceprezident SGS pri SAV prof. M. Boltižiar.

Prof. Florin Žigrai z Rakúska vo svojom vystúpení „Retrospektívny a perspektívny vývoj Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre z metavedeckého hľadiska“ načrtol potenciál a možnú trajektóriu ďalšieho vývoja nitrianskeho pracoviska.

Po prestávke nasledoval blok „Návraty“ - venovaný spomienkam bývalých kolegov a absolventov katedry, ako aj príhovorom hostí z ostatných geografických pracovísk Slovenska i Česka. V závere vedúci katedry odovzdal ďakovné listy organizáciám i osobám, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj pracoviska.

Prvý konferenčný deň vyvrcholil slávnostným obedom konanom v hoteli River, kde účastníci podujatia pokračovali v odborných i neformálnych priateľských diskusiách až do neskorých popoludňajších hodín.

Nasledujúci deň konferencie bol venovaný exkurzii po starobylej Nitre, vrátane návštevy Nitrianskeho hradu, Synagógy či rodinnej firmy Tomka, ktorá sa ako prvá na Slovensku venuje výrobe medoviny. Exkurziu vysokoerudovaným výkladom zastrešil pracovník katedry doc. J. Lacika.

Počas podujatia, ako aj v nasledovné dni prichádzali pozitívne ohlasy od viacerých účastníkov, ktorí vyslovili veľkú spokojnosť s priebehom a organizáciou konferencie.

Počas konferencie bol vytvorený videozáznam, ktorý bude po spracovaní spolu s fotodokumentáciou k dispozícii na DVD nosiči. Ten bude tvoriť prílohu pripravovanej publikácie venovanej reminiscenciám pracovníkov a bývalých absolventov. Tlačou by mala vyjsť v polovici roka 2020 a bude tvoriť subtílnejšiu “dvojičku“ k už vydanej, vyššie spomínanej odbornej monografii.

Podujatie podporili cestovná kancelária KOGE – cestovanie s geografmi, vydavateľstvo Dajama, Mapa Slovakia, reštaurácia Riverside Nitra, mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

 

Autor článku: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Ilustračné fotografie: Mgr. Miroslav Kadlečík, PaedDr. Ján Štubňa, PhD., prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5