VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Spolupráca

 

Domáca spolupráca

 

Prostredníctvom UKF má katedra uzatvorené dohody o spolupráci s nasledovnými pracoviskami:

  • Geografický ústav SAV v Bratislave,

  • Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici,

  • Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave,

  • Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Veľmi dobrá je aj spolupráca so všetkými geografickými pracoviskami na Slovensku – v Bratislave, Banskej Bystrici, Ružomberku, Prešove a v Košiciach.

 

Medzinárodná spolupráca

 

Katedra má v zahraničí vybudované veľmi dobré kontakty najmä s Katedrou geografie Pedagogickej fakulty v Brne  od roku 1993 sa každoročne striedavo v Nitre a v Brne koná spoločná medzinárodná konferencia venovaná aktuálnym problémom stredoeurópskeho priestoru. Po roku 1990 je to v oboch štátoch geografická konferencia s najdlhšou tradíciou. Výstupy týchto konferencií sú viacrozmerné – sú to nielen jednotlivé čísla časopisov Geografické informácie (Nitra), resp. Geografie (Brno), ale je to predovšetkým dlhoročný spoločný priestor pre komunikáciu a nadväzovanie odborných i osobných kontaktov.  

 

Z ostatných významných pracovísk možno spomenúť spoluprácu s univerzitami v Plzni, v Ostrave, v Ústí nad Labem, v Tábore a v Olomouci. Kontakty sa udržiavajú aj s Pädagogische Hochschule Freiburg (Nemecko), s Univerzitou v Leicestri (Veľká Británia), s Univerzitou vo Viedni (Rakúsko), resp. Univerzitou v Szegede (Maďarsko).

 

Dlhodobá je tiež spolupráca s Rakúskym ústavom pre juhovýchodnú a východnú Európu vo Viedni. Výrazným spôsobom tento ústav pomohol katedre najmä v období rokov 1991-1997, kedy s jeho podporou katedra uskutočnila v Rakúsku viaceré študentské exkurzie. Program týchto exkurzií bol orientovaný, okrem poznávania štruktúr prírodnej a kultúrnej krajiny Rakúska, aj na návštevu významných geografických pracovísk na rakúskych univerzitách.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5