VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Charakteristika katedry

 

Štúdium

Katedra v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa garantuje študijný program s názvom Učiteľstvo geografie v kombinácii

Absolvent bakalárskeho štúdia Učiteľstva geografie v kombinácii pozná súčasné koncepty inštitucionálneho socializačného procesu, princípy tvorby projektovania pedagogického a didaktického prostredia vo vzdelávaní, je schopný analyzovať všeobecno-pedagogické a všeobecno-didaktické vlastnosti výučby v školskej triede, nadobúda schopnosť permanentne sa vzdelávať, ovláda možnosti a spôsoby využitia modernej didaktickej technológie, má základný prehľad v obsahu vo svojich aprobačných predmetoch a aj v jeho súvislostiach s procesom výchovy a vzdelávania, je pripravený získať učiteľskú spôsobilosť v 2. stupni vysokoškolského štúdia. Absolvent sa uplatní ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, pedagogický pracovník pre mimoškolskú činnosť, pracovník štátnej správy alebo administratívnometodický pracovník (podľa predmetovej špecializácie, napr. spravovanie školských knižníc, počítačových sietí, školského technologického a laboratórneho fondu a pod.). Dokáže pôsobiť aj v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania. 

Absolvent magisterského štúdia učiteľstva akademických predmetov Geografia v kombinácii  ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Pozná odbory svojich aprobačných predmetov, ich štruktúru a súčasne je schopný preniknúť so širších súvislostí disciplín, pedagogicko-psychologických a didaktických aspektov vzdelávania. Ovláda obsah a didaktiku vyučovania predmetu, štruktúru a uplatnenie poznatkov v praxi a okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovanie, realizácia a reflexia výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu. Absolvent sa uplatní ako učiteľ na základnej, strednej a vysokej škole, metodik pre výučbu predmetu, špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.

Od akademického roku 2004/2005 katedra garantuje aj študijný program bakalárskeho a magisterského stupňa s názvom Geografia v regionálnom rozvoji

Absolvent bakalárskeho študijného programu Geografia v regionálnom rozvoji disponuje základnými prierezovými vedomosťami na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru vrátane praktických a metodologických vedomostí z oblasti geografie. Ovláda základné pojmy, fakty, teórie, a metódy z oblasti  geografie, vie ich syntetizovať a tvorivo použiť v praktických úlohách s využitím vhodných postupov a nástrojov na spracovanie a vyhodnotenie dát a pri tvorbe dokumentácie potrebnej pre ďalšie rozhodovanie. Absolvent dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Vie získavať, analyzovať a interpretovať dáta z oblasti geografie, hodnotiť základné javy, vykonávať terénny výskum, mapovať a vytvárať tematické mapy, pracovať s tematickými databázami, aplikovať základné geopriestorové technológie. Vie tvorivo pracovať s metódami, nástrojmi a modelmi, ktoré sú používané pri evalvácii skúmaného územia, vytváraní geopriestorových databáz, hodnotení a interpretácii dát na rôznych mierkových úrovniach. Je schopný sa ďalej samostatne vzdelávať a cieľavedome usmerňovať svoj odborný vývoj, sledovať aktuálne poznatky a inovácie v oblasti svojej špecializácie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní. Absolvent dokáže realizovať odborné práce, samostatne alebo v tíme riešiť problémy v meniacom sa prostredí v oblasti geografie, navrhovať riešenia a rozhodnutia. Je schopný samostatne využívať široké spektrum metód a nástrojov na získavanie, analýzu, interpretáciu a prezentáciu geopriestorových dát a výsledkov výskumu. Disponuje efektívnymi verbálnymi a písomnými komunikačnými schopnosťami, vie formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a vyhodnocovať argumenty. Je schopný plánovať a organizovať pracovné úlohy a riadiť pracovný tím na primeranom stupni riadenia.

Absolvent magisterského študijného programu Geografia v regionálnom rozvoji disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni hodnotenia z viacerých oblastí geografie. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom, teóriám a konceptom odboru, nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov. Dokáže samostatne formulovať závery na základe kritického hodnotenia získaných dát a poznatkov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať na problémy geovedného výskumu alebo praxe. Absolvent vie navrhovať, hodnotiť a realizovať riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe. Absolvent je schopný aktívne získavať, spracúvať a tvorivo využívať geopriestorové dáta, aplikovať najmodernejšie poznatky odboru na problémy geovedného výskumu a praxe. Je schopný vykonávať terénne výskumy v oblasti svojej špecializácie a koordinovať projektové práce na rôznych úrovniach zložitosti. Dokáže pracovať s metódami, nástrojmi a modelmi, ktoré sú používané pri špecializovanom výskume územia a realizácii praktických úloh. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je schopný samostatne pracovať s odbornými problémami a textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a interpretovať a samostatne formulovať závery a odporúčania svojho výskumu. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia.

 

Veda a výskum

Katedra sa orientuje na nasledovné prioritné oblasti výskumu:

V zameraní na fyzickú geografiu a geoekológiu  geomorfologický výskum (nížinných, horských i vysokohorských oblastí  mapovanie foriem reliéfu, výskum intenzity vybraných morfodynamických procesov, zosuvnej hrozby), pedogeografický výskum (mapovanie pôd, erózia pôdy), hydrogeografický výskum (modelovanie povodňovej hrozby), výskum časopriestorových zmien prírodných geosystémov, vplyv človeka na prírodné geosystémy (prof. Boltižiar, doc. M. Vojtek, doc. J. Vojteková, dr. M. Nemčíková, dr. L. Petrikovičová),

V zameraní na humánnu geografiu  transformačné zmeny v jednotlivých odvetviach hospodárstva (priemysel, poľnohospodárstvo, služby, cestovný ruch a pod.), ľudské zdroje území, sociálno-geografické javy v spoločnosti, sociálne disparity, výskum kvality života (doc. A. Krogmann, doc. J. Némethová, dr. G. Repaská, dr. K. Vilinová, dr. M. Trembošová),

V zameraní na regionálnu a aplikovanú geografiu a regionálny rozvoj – výskum regiónov na rôznej hierarchickej úrovni (Slovensko, Nitriansky kraj, okresy Nitrianskeho kraja, mikroregióny, obce a pod.), pohraničné územia, regionálny trh práce, problémy rozvoja vidieka, možnosti formovania nových priestorových štruktúr, hodnotenie potenciálu krajiny a analýza jej problémov na rôznych hierarchických úrovniach, regionálne disparity územia, regionálny a udržateľný rozvoj území na rôznej hierarchickej úrovni (dr. H. Kramáreková, dr. M. Nemčíková, dr. D. Oremusová, doc. J. Némethová),

V zameraní na environmentálnu geografiu – analýza prvkov životného prostredia a ich kvalita, environmentálne problémy rôznych hierarchických úrovní, environmentálne ohrozené oblasti Slovenska (dr. D. Oremusová, dr. H. Kramáreková, dr. M. Nemčíková, prof. M. Boltižiar),

V zameraní na didaktiku geografie – zvládnutie diverzifikovaných koncepcií vyučovania, tvorba učebných textov, analýza organizačných foriem vyučovania špecifických pre edukáciu geografie, práca s talentovanou mládežou (mimoškolské aktivity v oblasti geografie  najmä Geografická olympiáda, SOČ) (dr. M. Nemčíková, dr. H. Kramáreková, doc. J. Vojteková),

V zameraní na geoinformatiku – využívanie geoinformačných technológií: geografické informačné systémy (GIS), diaľkových prieskum Zeme (DPZ), globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) pri riešení geografických problémov na rôznej priestorovej úrovni, vytváranie lokálnej a regionálnej geografickej databázy, tvorba digitálnych máp, vykonávanie priestorovo-štatistických analýz a modelovaní (1D, 2D a 3D priestor) (prof. M. Boltižiar, doc. M. Vojtek, doc. J. Vojteková),

V zameraní na krajinnú ekológiu  hodnotenie dlhodobých zmien využívania krajiny, resp. krajinnej pokrývky v kontexte prírodných a spoločensko-ekonomických podmienok (prof. M. Boltižiar, doc. J. Vojteková, dr. L. Petrikovičová).

 

Spolupráca so spoločenskou praxou

Portfólio aktivít katedry vo vzťahu ku spoločenskej praxi tvorí:

- tvorba strategických dokumentov rozvoja na rôznej hierarchickej úrovni (kraj, okres, mesto, mikroregión), najmä programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR),

- spracovávanie priestorových analýz v prostredí GIS, tvorba digitálnych máp,

- realizácia a spracovanie dotazníkových prieskumov,

- tvorba trás územím (náučné chodníky, cykloturistické, religiózne, atď.),

- tvorba dokumentov miestnej Agendy 21,

- tvorba propagačných materiálov o obciach a mestách,

- tvorba turistických sprievodcov,

- tvorba monografií o krajoch, obciach, mestách,

- tvorba učebníc regionálnej geografie pre mikroregióny.

Spektrum aktivít dotvárajú aj prednášky odborného zamerania zamestnancov katedry, napr. na stretnutiach so starostami obcí alebo na konferenciách organizovaných rôznymi subjektami regionálneho rozvoja.

Katedra má vytvorenú sieť kontaktov, partnerstiev a spoluprácu s nasledujúcimi subjektami praxe:

- ministerstvá (napr. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR),

- úrady VÚC (Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja),

- okresné úrady (napr. Nitra, Šaľa, Stará Ľubovňa),

- regionálne rozvojové agentúry (napr. RRA Nitra, RRA Novozámocko, RRA Topoľčiansko, RRA Komárno),

- miestne samosprávy (napr. obecné úrady Oponice, Košúty, Brezany, Kozmálovce, Vrbov; mestské úrady Nitra, Nováky, Šurany),

- občianske združenia (napr. MAS Termál, Mas Malohont, MAS Dudváh, MAS Orava, OZ Radošinka),

- špecializované ústavy a inštitúcie (napr. Geografický ústav SAV, Ústav krajinne ekológie SAV, Slovenská agentúra životného prostredia, Geodetický a kartografický ústav, Štatistický úrad SR, Topografický ústav),

- podnikateľské subjekty (napr. ErasData-Pro, s.r.o., KOGE, s.r.o., GeoPLUS, s.r.o., ISAX, s.r.o., G-BASE, s.r.o., T-MAPY, s.r.o., GEODETICCA VISION, s.r.o.).

 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5