VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Zástupcovia oboch univerzít sa stretli v mesiacoch máj a jún 2023

Výsledkom aktivít prorektorky UKF v Nitre doc. PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD. v roku 2019 bolo nadviazanie spolupráce s prestížnou Beijing International Studies University (BISU) v Číne. Na ich rozvoji sa v rovnakom roku podieľali aj kolegovia z ďalších univerzitných pracovísk - prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. (FF), prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD. (FPV) a Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. (PF). Po prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 sa v rámci výmenných pobytov Erasmus+ KA107 zástupcovia oboch univerzít stretli opäť.

V dňoch 26.5. – 6.6.2023 navštívili BISU RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (FPVaI), doc. Mgr. Henrich Grežo, PhD. (FPVaI) a prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. (FF). Univerzita je renomovanou inštitúciou, ktorá ponúka viaceré študijné programy pre domácich, ale predovšetkým pre zahraničných študentov, pričom hlavné zmarenie univerzity je výučba cudzích jazykov a štúdium manažmentu cestovného ruchu.

Prijatie sa uskutočnilo na rektoráte BISU za prítomnosti vedenia univerzity (viceprezident Chenjung Zheng), jednotlivých fakúlt – School of European Studies (dekanka Lu Jiang), School of Tourism Sciences (prodekan Ning Deng), Institute for International and Regional Studies (prodekan Shiyuan Ma) a oddelenia medzinárodných vzťahov (riaditeľ Gang Yu, zástupca riaditeľa Hong Yan, koordinátorka Xinyi Bao).

Po vzájomnom predstavení a diskusii o možných prienikoch spolupráce sa uskutočnila návšteva univerzitného múzea univerzity, ktorá vznikla v roku 1964. Sprievodcom slovenskej delegácie bol doc. Li Hang, ktorý je na BISU vyučujúcim slovenského jazyka. Ďalšími zaujímavými aktivitami bola návšteva spoločného kultúrneho vystúpenia čínskych a ekvádorských študentov (študujúcich čínštinu), stretnutie so študentami študujúcich slovenský jazyk ako aj so študentami School of Tourism Sciences, ktorí informovali o svojom štúdiu a popri prehliadke kampusu sa živo zaujímali o možnostiach štúdia v zahraničí, vrátane Slovenska, zvlášť na UKF v Nitre.

Pracovníci UKF počas svojej návštevy realizovali prednášky na tri témy - prof. Ivanič sa venoval systému vzdelávania na Slovensku, ako aj štruktúre a ponuke študijných programov na UKF v Nitre, doc. Grežo predstavil pamiatky kultúrneho dedičstva Slovenska a dr. Kramáreková kultúrny turizmus v Nitre na báze výsledkov projektu Horizon 2020 - SPOT.

Recipročne navštívili UKF v Nitre v dňoch 18.6. – 25.6. 2023 zástupcovia BISU. Boli nimi koordinátorka Binhui Xie z oddelenia medzinárodných vzťahov a referentka Bingxin Wu z oddelenia pre vzdelávanie. Zástupkyňa riaditeľa centra rozvoja fakúlt Jing Wang a zástupca Graduate School dr. Weigong Chen sa venovali/venujú aj manažmentu vzdelávania a kariérnemu rastu. Vo vzťahu k svojmu pracovnému zameraniu absolvovali pracovné stretnutia s prorektorkou UKF v Nitre doc. PhDr. Martinou Pavlíkovou, PhD., dekanom FPVaI prof. RNDr. Františkom Petrovičom, PhD., na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI a na Pedagogickej fakulte. Získali obraz o štruktúre univerzity a procesoch jej fungovania, navštívili internáty, študentské centrum a knižnicu. Zaujímavosťami Nitry a jej širšieho zázemia a špecifikami našej kultúry kolegov z BISU sprevádzali predovšetkým doc. Grežo a dr. Petrikovičová.

Prínosy mobilít, popri internacionalizácii oboch univerzít, sú najmä vo vzájomnej výmene informácií a skúseností dobrej praxe - v edukácii i v oblasti vedy a výskumu. Očakávame, že nadviazané kontakty prispejú k ďalším spoločným aktivitám. Spoločná komunikácia pokračuje ...

Text: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

Foto: archív Hildy Kramárekovej a Henricha Greža

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5