VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

V dňoch 4.-7. septembra 2023 sa konal v slnečnej španielskej Barcelone už 9. európsky geografický kongres – EUGEO, ktorý predstavuje vrcholné podujatie geografov z celej Európy. Hlavnou témou kongresu bola “Geografia pre našu spoločnú budúcnosť“. Keďže geografia ako vedná disciplína sa zameriava aj na interakciu medzi ľudskou spoločnosťou a prostredím, má dobré predpoklady na to, aby odpovedala na otázky o stave sveta a ponúkala riešenia pre našu spoločnú budúcnosť. V podobnom duchu sa niesli prezentácie a postery vyše 700 zúčastnených geografov v rámci 107 sekcií v príjemnom modernom prostredí Fakulty geografie a histórie Barcelonskej univerzity.

Prestížneho kongresu sa aktívne zúčastnili aj traja pracovníci Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre: prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD. a doc. RNDr. Jana Vojteková, PhD.

Prof. Boltižiar spoločne s prof. V. Irom z Geografického ústavu SAV v Bratislave pripravili prezentáciu s názvom „Post-socialist urban change and socio-environmental conflicts in the city of Nitra, Slovakia“ do sekcie „The incidence of socioenvironmental conflicts in land planning“, ktorá predstavovala aktuálne výsledky projektu VEGA „Transformácia Nitrianskeho kraja v meniacich sa spoločensko-ekonomických podmienkach so zvláštnym zreteľom na dopady pandémie COVID-19“ (vedúci projektu prof. M. Boltižiar).

Doc. M. Vojtek a doc. J. Vojteková prezentovali v rámci projektu VEGA „Priestorovo-časové zmeny a predikcia povodňového rizika v obciach Slovenska“ (vedúci projektu doc. M. Vojtek) poster s názvom „Mapping the spatio-temporal changes in social vulnerability to floods in municipalities of Slovakia“ (autori: Vojtek, Repaská, Vojteková) v sekcii „Integrated disaster risk management“.

Prof. M. Boltižiar sa ako prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV tiež zúčastnil spolu s prezidentmi ostatných európskych geografických spoločností Valného zhromaždenia EUGEO – organizácie, ktorá združuje európske geografické spoločnosti. Súčasťou rokovania bolo okrem iného aj schvaľovanie viacerých úprav stanov. Ďalšie rokovanie sa bude konať budúci rok v Dubline a jubilejný 10. ročník kongresu EUGEO v roku 2025 vo Viedni.

Podujatie významnou mierou potvrdilo silnú pozíciu európskej geografie a tiež prispelo k vzájomnej informovanosti získaných výsledkov v rámci riešenia aktuálnych výskumných tém ako aj k posilneniu vzťahov a ďalšej spolupráce medzi geografmi z rôznych krajín Európy.

Text: prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Foto: archív KGGRR FPVaI UKF v Nitre, facebook EUGEO

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5