VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI sa uskutočnilo poprojektové stretnutie projektu H2020 SPOT

V rokoch 2020 – 2022 sa na UKF v Nitre realizoval medzinárodný projekt Horizon 2020 „Social and innovative platform on cultural tourism and its potential towards deepening Europeanisation (SPOT). Z 15 členného konzorcia projektu v dňoch 26.10. – 30.10. 2023 navštívili Nitru zástupcovia dvoch tímov – zo Spojeného kráľovstva John Shaddock z University of Aberdeen (v projekte bol spoluzodpovedný za pracovný balík súvisiaci s politikami kultúrneho turizmu) a z Holandska Marcel Pleijte z Wageningen University & Research (v projekte bol spoluzodpovedný za teoreticko-metodické východiská kultúrneho turizmu a spracovanie výsledkov dotazníkov obyvateľov, návštevníkov a stakeholderov).

V prvý deň boli hostia prijatí vedúcim Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martinom Boltižiarom, PhD. a následne dekanom fakulty (súčasne členom riešiteľského kolektívu projektu) prof. RNDr. Františkom Petrovičom, PhD. V priateľskej atmosfére aj počas spoločného pracovného obeda boli diskutované možnosti ďalšej spolupráce.

Riešenie tohto projektu vyžadovalo intenzívnu komunikáciu so stakeholdermi cestovného ruchu. Mesto Nitra bolo jednou z 15 prípadových štúdií projektu, takže komunikovať bolo potrebné s mnohými subjektami, ktoré rozvoj turizmu v Nitre podporujú. Jedným z takýchto subjektov bola aj Krajská organizácia cestovného ruchu – Nitriansky kraj, spolupráca s ktorou bola veľmi ústretová. V popoludňajších hodinách preto členovia slovenského riešiteľského kolektívu UKF v Nitre (RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. – vedúca projektu, doc. Mgr. Henrich Grežo, PhD. a prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.) spolu so zahraničnými hosťami KOCR spoločne navštívili. Poverená zastupujúca výkonná riaditeľka KOCR PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. predstavila vznik, úlohy a aktivity organizácie. Následne sa spoločne diskutovalo o rozvoji cestovného ruchu na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni. Zahraniční hostia sa živo zaujímali o realitu rozvoja slovenského cestovného ruchu, komparácia poznatkov na úrovni troch štátov tak bola veľmi inšpirujúca. Prvý deň bol ukončený návštevou Dražovského kostolíka a Zoborského kláštora sv. Jozefa.

V ďalší deň kolegovia zo zahraničia absolvovali prehliadku Nitrianskeho hradu a Diecézneho múzea a v druhej polovici dňa zážitkovú gastronómiu spojenú s degustáciou slovenských vín, čo tiež patrí do širokého portfólia kultúrneho turizmu.

Víkendové dni strávili poznávaním Slovenska – s dr. H. Kramárekovou, doc. H. Grežom a dr. L. Petrikovičovou navštívili Banskú Bystricu, Spišskú Kapitulu, Levoču i Mariánsku horu, Skalnaté pleso i Bojnice.

V záverečný deň pobytu absolvovali prehliadku Bratislavského hradu a Starého mesta. Uskutočnilo sa aj stretnutie s českým projektovým tímom, spolu s vedúcou projektu H2020 SPOT - prof. Ing. Dr. Miladou Šťastnou, PhD.

Spoločné stretnutie tak bolo dôkazom, že napriek ukončenému projektu je komunikácia medzi niektorými členmi riešiteľských kolektívov intenzívna. Vzájomná výmena informácií a hlavne skúseností dobrej praxe sú obohacujúce pre každú stranu. Očakávame a tešíme sa spoločne na to, že nadviazané kontakty prispejú k ďalším našim spoločným aktivitám, napr. aj v rámci programu ERASMUS+.

   0 KGGRR

Zľava: M. Boltižiar, J. Shaddock, H. Kramáreková, M. Pleijte, L. Petrikovičová, H. Grežo

1 u dekana 

Zľava: F. Petrovič, J. Shaddock, P. Ivanič, L. Petrikovičová, M. Pleijte, H. Kramáreková, H. Grežo

   2 KOCR 26 10

Stretnutie v Krajskej organizácii cestovného ruchu - Nitriansky kraj.

Zľava: H. Grežo, J. Shaddock, Z. Palenčíková, M. Pleijte, P. Ivanič

  3 Skalnate Pleso

Tri SPOT tímy na Skalnatom plese.

Zľava: H. Grežo, H. Kramáreková, M. Pleijte,  L. Petrikovičová, J. Shaddock

  4 Bratislava

Štyri SPOT tímy spoločne v Bratislave.

 Zľava: M. Šťastná (ČR), M. Pleijte, A. Vaishar (ČR), M. Tichá (ČR), H. Grežo, J. Zloch (ČR), J. Shaddock, L. Petrikovičová

 

Text a foto: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. – Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre  

 

 

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5