VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI sa uskutočnili dve podujatia.

V jubilejnom 20. ročníku Týždňa vedy a techniky katedra 7. 11. 2023 pre svojich študentov i odbornú verejnosť  pripravila dve podujatia. Podujatie, ktorého sa zúčastnilo takmer 90 účastníkov, moderoval prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., vedúci katedry Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI.

Workshop „Ako používať výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021“ viedli zo Štatistického úradu SR, Sekcie sociálnych štatistík a demografie Mgr. Patrícia Gurová, Ing. Ivana Majzlíková a absolvent katedry Mgr. Adam Zetek.

Študenti geografie zo všetkých ročníkov učiteľského i jednoodborového štúdia, zamestnanci pracoviska i hostia sa oboznámili s organizačnou štruktúrou Štatistického úradu SR a s rôznymi formami diseminácie údajov zo SODB 2021 prostredníctvom „Základných výsledkov“ a „Geopriestorových údajov“. Zároveň získali  praktické zručnosti pri práci s „Rozšírenými výsledkami“ zo SODB 2021 v prostredí SAS Viya. Záver workshopu bol venovaný diskusii.  

Druhým podujatím bola prednáška prof. RNDr. Petra Spišiaka, CSc. na tému „Geografia a prax“.  V nej boli na báze systému geografických vied predstavené možnosti štúdia geografie, uplatnenie geografov v praxi na báze prieskumov a príklady projektov zameraných na transformáciu rurálnych štruktúr na Slovensku po r. 1990.

Prednáška bola popretkávaná odbornými i životnými skúsenosťami prednášateľa, ktoré často na tvárach prítomných vyvolávali nielen úsmev, ale i smiech. Vďaka odbornej erudovanosti a hlavne charizme prof. Spišiaka táto prednáška, ktorá dýchala človečinou a spoločnou interakciou, svoju stopu v účastníkoch bezosporu zanechala.  

Text: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., doc. RNDr. Jana Némethová, PhD.

Foto: doc. PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5