VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
V dňoch 13.3.-17.3.2023 sa na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre uskutočnili v rámci projektu Erasmus a taktiež pod hlavičkou Západoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV prednášky PhDr. Dany Hübelovej, Ph.D. Jej pôsobiskom je Ústav sociálnych štúdií na Fakulte regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdii Mendelovej univerzity v Brne, ktorý v súčasnosti aj vedie. Vo výskume sa tematicky venuje problematike faktorov nerovností v zdraví, demografickým a sociálnym premenám spoločnosti a dôsledku pre rozvoj regiónov.
 
V rámci svojej akademickej práce vyučuje predmety súvisiace s problematikou demografických zmien a geografie zdravia (Obecná demografie, Regionálna demografie a sídla, Socioekonomická demografie, Demografia ľudského kapitálu a Geodemografie zdravia).
 
Podieľa sa na riešení výskumných a rozvojových projektov – či už v pozícii hlavného riešiteľa alebo spoluriešiteľa (Grantová agentúra ČR, Technologická agentúra ČR, Interreg Central Europe, Interreg CZ-SK). Spoločne so študentami rieši projekty Internej grantovej agentúry fakulty zameranej na skúmanie kvality života a zdravia. Je spoluautorkou odborných kníh (napr. Hübelová, D., Chromková Manea, E. B, Kozumplíková, A. (eds.) 2021. Územní diferenciace nerovností ve zdraví v České republice. Praha: Grada; Pavlík, I., Hübelová, D., Horák, M., Somerlíková, K. 2015. Význam onemocnění lidí a zvířat při rozvoji regionů. Brno: Mendelova univerzita v Brne).
  
Svoju sériu prednášok na nitrianskom pracovisku začala interaktívne a to konkrétne workshopom na tému „Interaktivní aplikace pro hodnocení zdraví v Česku“. Študentom predstavila možnosti hodnotenia zdravotného stavu prostredníctvom jednotlivých oblastí a ich indikátorov v online prostredí. V ďalšej prednáške na tému „Socioekonomické souvislosti populačního vývoje světa“ sa podrobne venovala problematike rastu počtu obyvateľov ako aj prognózami jeho vývoja do budúcnosti. Po ukončení prednášky nasledovala na danú tému podnetná diskusia. Blok prednášok na pracovisku ukončila témou „Rozvoj regionů a zdraví, demografické ukazatele zdravotního stavu“. Obsahovo bola prednáška zameraná na priestorové disparity vybraných ukazovateľov zdravotného stavu v rôznych regiónoch sveta.
 
V rámci svojej návštevy na pracovisku sa stretla aj s vedúcim katedry prof. M. Boltižiarom. Hlavnou témou pracovného stretnutia boli otázky vzájomnej spolupráce v oblasti projektovej i publikačnej činnosti.
 
Text: RNDr. Katarína Vilinová, PhD.
Foto: Prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5