VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

V dňoch 2.5.- 5. 5. 2023 sa na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre uskutočnili v rámci projektu Erasmus a  pod hlavičkou Západoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV prednášky prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc. a RNDr. Barbary Baarovej, Ph.D. z Katedry sociálnej geografie a regionálneho rozvoja Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity.

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. sa vedecky orientuje na problematiku politickej geografie, geopolitiky a geoekonomiky. Z regionálneho hľadiska sa zameriava predovšetkým na postsovietsky a pacifický priestor. Jeho vedecké zameranie reflektujú aj publikačné aktivity - je autorom desiatok článkov publikovaných v medzinárodne rešpektovaných časopisoch, monografií, aj autorom viacerých učebníc geografie pre stredné a základné školy. Prof. Baar bol tiež 2 funkčné obdobia rektorom Ostravskej univerzity.

RNDr. Barbara Baarová, Ph.D. pôsobí ako didaktička geografie na Ostravskej univerzite. Okrem odborovej didaktiky sa zameriava aj na politickú geografiu a kultúrnu geografiu.

Počas ich krátkeho pobytu v Nitre sa uskutočnili prednášky prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc. zamerané na vysoko aktuálne témy politickej geografie a geopolitiky. V prednáške „Ruská agresia voči Ukrajine – možné varianty ďalšieho vývoja“ vysvetlil ciele, ktoré Rusko prostredníctvom svojej politiky chce dosiahnuť. Druhá prednáška mala názov Tchajwan – potenciálne ohnisko vojnového konfliktu. Predstavil v nej históriu Číny, príčiny vzniku Tchajwanu a jeho geoekonomický význam. Informoval o zámeroch Číny, ktoré súvisia s projektom „Novej hodvábnej cesty“ a politike USA v tomto priestore. Upozornil aj na význam užšej bezpečnostnej spolupráce prodemokraticky zmýšľajúcich štátov v pacifickom priestore.

V prednáškach RNDr. Barbary Baarovej, Ph.D. boli predstavené možnosti štúdia na Ostravskej univerzite a príklad výučby bádateľsky orientovaného vyučovania aplikovaného na stredoamerickú Kostariku.

Okrem spoznávania Nitry návštevami Nitrianskeho hradu, Diecéznej knižnice, Kalvárie i Pyramídy počas svojho pobytu ostravskí hostia spolu s kolegami z Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja absolvovali intenzívne konzultácie o možnostiach projektovej a publikačnej spolupráce.

Text: doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD.

Foto: Prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5