VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické informácie (Geographical Information)

Ročník (Volume) 17, Číslo (Issue) 1, 2013

 
 
Obsah (Content)
 
Vybrané ukazovatele zdravotného stavu cudzincov evidovaných v záchytnom tábore MV SR v Humennom
The Health Status of Foreigners in the Asylum Center of Ministry of Interior Slovak Republic in Humenné Town
Michal Bilic, Alfred Krogmann
p. 5-16
 
Disparity čerpania finančných prostriedkov na realizáciu projektov prostredníctvom Prioritnej osi 2 Životné prostredie a Trvalo udržateľný rozvoj v Nitrianskom samosprávnom kraji v rokoch 2007 – 2010
Disparities of Drawing Financial Resources for Realization of Projects by the Priority Axis 2 Environment and Sustainable Development in the Nitra Self-Governing Region During the Years 2007 – 2010
Alexandra Cicoňová, Hilda Kramáreková
p. 17-34
 
Región NUTS II Západné Slovensko ako turistická destinácia
NUTS II – West Slovakia as Tourist Destination
Anton Kasagranda
p. 35-43
 
Bioodpad ako významná zložka tuhého komunálneho odpadu a možnosti jeho využitia
Biowaste as an Important Component of Municipal Solid Waste and its Possible Applications
Alexandra Končalová, Alena Dubcová
p. 44-51
 
Súčasné exogénne geomorfologické procesy a formy reliéfu na skládke priemyselného odpadu lúženca pri Seredi
Contemporary Exogenous Geomorphological Processes and Forms of Georelief in a Landfill of Industrial Waste of Lúženec in Sereď
Eva Michaeli, Martin Boltižiar
p. 52-63
 
Zmeny druhotnej krajinnej štruktúry a ich príčiny v obci Ráztočno v rokoch 1783 – 2011
Changes in Secondary Landscape Structure and Their Causes in the Village of Ráztočno during the Years 1783 – 2011
Jana Oláhová, Matej Vojtek, Martin Boltižiar
p. 64-74
 
Prejavy rezidenčnej suburbanizácie v mestských častiach Nitry – Klokočina a Kynek
Residential Suburbanisation in Urban Parts of City of Nitra – Klokočina a Kynek
Gabriela Repaská, Kristína Bedrichová
p. 75-92
 
Současný stav prostorů těžby uranu a vězeňských táborů na Jáchymovsku
The Current State of the Uranium Mining Areas and Prison Camps in Jáchymov Landscape
Hana Svatoňová
p. 93-103
 
Stratégia rozvoja mikroregiónu – príkladová štúdia MR Suchodolie
Development Strategy of Micro-region – Case Study of MR Suchodolie
Števulová Katarína, Tolmáči Ladislav
p. 104-113
 
Geografia výstavníctva a veľtržníctva
Geography of the Exhibitions and Trade Fairs
Anna Mydlová, Ladislav Tolmáči
p. 114-126
 
Vplyv energetiky na životné prostredie Hornonitrianskeho regiónu
The Impact of Energetics on the Environment of Upper Nitra Region
Martin Valach, Alena Dubcová
p. 127-143
 
 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5