VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické informácie (Geographical Information)

Ročník (Volume) 16, Číslo (Issue) 2, 2012

 
 
Obsah (Content)
 
Impacts of the European Policy of Economic and Social Cohesion in the South Moravia Region in 2004 – 2006
Libor Lněnička
p. 5-17
 
Tourism Industry as an Important Endogenous Factor of the Development of Regions
Libuše Měrtlová
p. 18-37
 
Development of Position of Political Extremism, Radicalism, Nationalism in Different Stages of Elections in Slovakia
Roman Mikuš, Daniel Gurňák
p. 38-49
 
Creative Industries Localisation in Nitra Self-Governing Region
Barbora Milotová
p. 50-60
 
Formovanie regionálneho povedomia a jeho úloha v regionálnom rozvoji so zreteľom na slovensko-poľský prihraničný región
The Formation of Regional Consciousness and its Role in Regional Development with Regard to Slovak – Polish Border Region
Richard Nikischer
p. 61-76
 
Hodnotenie implementácie projektov iniciatívy spoločenstva Interreg III A
Evaluation of Implementation of Projects Community Interactive Interreg III A
Zuzana Padová
p. 77-88
 
Hodnotenie regionálnych disparít pomocou vybraných metód regionálnej ekonomickej analýzy
The Evaluation of Regional Disparities with Selected Methods of Regional Economic Analysis
Viera Papcunová
p. 89-104
 
Súčasné trendy migrácie obyvateľstva regiónu Českých Budějovíc
Current Trends in Population Migration in the České Budějovice Region
Dagmar Popjaková
p. 105-114
 
Koncentračné jadrá vnútorného priestorového rastu Banskej Bystrice
Concentration Cores of Internal Spatial Growth of Banská Bystrica City
Richard Pouš
p. 113-128
 
Sociálna inklúzia v operačných programoch Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Vzdelávanie
Social Inclusion in Operational Programmes Employment and Social Inclusion and Education
Eva Rajčáková, Angelika Švecová
p. 129-137
 
Ľudský kapitál v regionálnom rozvoji
Human Capital in Regional Development
Oľga Slobodníková
p. 138-148
 
Učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia a jej význam v regionálnom rozvoji
Textbook OF Regional Geography of the „Horné Pohronie“ and its Importance in Regional Development
Martina Škodová, Katarína Čižmárová
p. 149-157
 
Geografická analýza přeshraničních aktivit na příkladu Euroregionu Elbe/Labe
Geographic Analysis of Cross-Border Activities: Case Study from the Euroregion Elbe/Labe
Martin Šlajchrt
p. 158-166
 
Podpora výskumu a vývoja na Slovensku z finančných zdrojov EU
Research and Development Support of EU Funds in Slovakia
Angelika Švecová, Eva Rajčáková
p. 167-178
 
Jak vnímat nové impulzy v regionálním rozvoji: z pohledu lidského svědomí nebo diktátu užitečnosti?
How to Perceive the New Impulses in Regional Development: From the Perspective of Conscience or from the Perspective of Dictation of Usefulness?
Jaroslav Vencálek
p. 179-186
 
 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5