VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické informácie (Geographical Information)

Ročník (Volume) 15, Číslo (Issue) 2, 2011

 
 
Obsah (Content)
 
Prejavy zahraničnej migrácie a ich vnímanie domácim obyvateľstvom na modelovom území mesta Humenné
Manifestation of the Foreign Migration and its Perception by the Majority Population on the Model Area of Humenné Town
Michal Bilic, Alfred Krogmann
p. 4-14
 
Rekonštrukcia vývoja krajiny slovenskej enklávy Pivnica v Srbskej Báčke
Reconstruction of the Development of Landscape of Slovak Enclave in Pivnica (Bačka Region in Vojvodina, Serbia)
Peter Chrastina, Martin Boltižiar
p. 15-31
 
Zmeny krajinnej pokrývky v kontrastnom regióne Vihorlatských vrchov a Východoslovenskej nížiny
Land Cover Changes of the Contrast Region at the Contact Area of the Vihorlat Mountains and Východoslovenská Lowland
Monika Ivanová, Eva Michaeli, Martin Boltižiar
p. 32-45
 
Súčasný stav lesného hospodárstva v Slovenskej republike
Current State of Forestry in the Slovak Republic
Jana Némethová
p. 46-54
 
Vybrané aspekty kvality života obyvateľov v obci Veľké Kozmálovce
Selected Aspects of Quality of Life of Population in Veľké Kozmálovce Municipality
Gabriela Repaská, Tomáš Báťa
p. 55-68
 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5