VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Prednáška geografky dr. Fialovej z Karlovej univerzity o premenách Vltavy v čase

Dňa 26.10.2022 sa na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre uskutočnila v rámci projektu „ "Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre" a tiež pod hlavičkou Západoslovenskej geografickej spoločnosti pri SAV prednáška RNDr. Dany Fialovej, Ph.D., z Katedry sociálnej geografie a regionálneho rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Geografické pracoviská tejto univerzity patria k svetovej špičke a posledné roky sa pravidelne umiestňujú v prvej stovke najlepších geografických pracovísk na svete.

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti venuje problematike geografie obyvateľstva a sídiel, geografii cestovného ruchu a rekreácie ako aj problematike druhého bývania a voľného času. Je hlavnou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých vedeckých projektov podporovaných Grantovou agentúrou Českej republiky (napr. Význam rekreačnej funkcie sídiel a obcí v procese formovania regionálnej identity a identity regiónov ČR), grantových projektov UK v Prahe (napr. Chalupárenie ako špecifická forma druhého bývania), Ministerstva kultúry ČR (Český historický atlas), Ministerstva ŽP ČR (Analýza vývoja Národného parku Šumava za obdobie posledných 15 let, Atlas krajiny Českej republiky) a i. Je členkou vo výskumných tímoch pôsobiacich na KSGRR Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe (Centrum výskumu geografie voľného času, Centrum pre výskum v kultúrnej a historickej geografii, Centrum reálnej geografie) ako aj vo viacerých vedeckých a odborných spoločnostiach (Česká geografická spoločnosť, Spoločnosť vedeckých expertov cestovného ruchu, Association for Tourism and Leisure Education and Research, Regional Studiees Association, European Society for Environmental History a i.).

V úvode prednášky ju oficiálne privítal na pôde geografickej katedry jej vedúci prof. M. Boltižiar a predstavil bližšie aj jej vedeckovýskumný profil. V samotnej prednáške na tému „Vltava - proměny historické krajiny: cesta od záměru projektu k jeho výstupům“ boli pani dr. Fialovou prezentované výsledky viacročného projektu, ktorého cieľom bolo identifikovať premeny historickej krajiny v dôsledku povodní, stavby priehrad a zmien vo využití krajiny s väzbami na kultúrne a spoločenské aktivity v okolí rieky. Obsahovo sa prednáška venovala komplexnej geografickej charakteristike povodia Vltavy, metódam výskumu a zdrojom dát a dôležitou súčasťou bolo aj prezentovanie výsledkov projektu, kde mali možnosť študenti vidieť príklad dobrej praxe aplikovaného výskumu. Prostredníctvom prednášky boli predstavené princípy projektovej činnosti, ktoré môžu študenti aplikovať v ďalšom štúdiu, resp. v budúcej praxi.

V rámci návštevy dr. Fialovej sa uskutočnilo stretnutie aj s pracovníkmi Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre, kde boli riešené otázky vzájomnej odbornej spolupráce v projektovej i publikačnej činnosti. Súčasťou bol aj terénny výskum venovaný transformačným zmenám mesta Nitra.

Text: RNDr. Daša Oremusová, PhD., RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD. Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre

Foto: archív katedry

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5