VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Unikátna monografia o krajinných celkoch Slovenska vo vydavateľstve Springer

V uplynulých dňoch vyšla publikácia Landscapes and Landforms of Slovakia. Predstavuje vôbec prvú monografiu vydanú v renomovanom vydavateľstve Springer vo svetovom jazyku poskytujúcu pohľad na krajinné celky Slovenska z aspektu ich charakteristických geomorfologických foriem. Opierajúc sa o súčasný geomorfologický výskum a využívajúc poznatky získané v minulosti, prezentuje na takmer 500 stranách množstvo geomorfologických aspektov o krajine Slovenska. Okrem prezentácie vedeckých poznatkov, monografia je bohato ilustrovaná fotografiami, obrázkami, schémami a grafmi, čo umožňuje aj čitateľovi „neodborníkovi“ urobiť si obraz o geomorfologickej scenérii Slovenska.

 

Kniha je výsledkom viacročnej spolupráce geomorfológov, geológov, speleológov a klimatológov. Na knihe sa podieľalo 43 autorov zo 14 výskumných centier vrátane Slovenskej akadémie vied, našich i zahraničných univerzít a vládnych ústavov pod taktovkou hlavných editorov RNDr. Milana Lehotského, CSc. pracovníka Geografického ústavu SAV, v.v.i. a prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martina Boltižiara, PhD., pracovníka Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. 

 

Prof. M. Boltižiar je tiež autorom kapitoly venovanej nášmu najvyššiemu pohoriu – Tatrám. Kapitola opisuje ich geomorfologický vývoj a podrobne sa venuje charakteristikám jednotlivých geomorfologických makro i mikroforiem, pričom každá z nich je dokumentovaná schémou a reálnou fotografiou z terénu. Odborný text obohacuje množstvo unikátnych máp prezentujúcich zaľadnenie Tatier, 3D fotorealistické vizualizácie ľadovcov, mapu lavínových dráh, sutinových prúdov, kamenných ľadovcov, jednotlivých genetických geomorfologických foriem a pod.

 

Monografia vyšla v rámci série World Geomorphological Landscapes a je indexovaná v databáze Scopus. Úvodná kapitola monografie je venovaná histórii výskumu reliéfu Slovenska a jeho členeniu. Ostatných 21 kapitol je členených do troch častí:

 

V prvej časti je prezentované pozadie geomorfologickej diverzity Slovenska, t. j. geologický a tektonický vývoj, minulé a súčasné klimatické aspekty, a geomorfologický vývoj slovenskej krajiny.

 

Druhá časť obsahuje 16 kapitol, z ktorých 14 kapitol prezentuje morfologické špecifiká geomorfologických celkov, a to od ľadovcami formovaných Tatier, chrbátovo-rázsochového reliéfu Nízkych Tatier s bohatstvom krasových javov, cez horský chrbát Malých Karpát s jeho zarovnanými povrchmi, cez relikty vulkanického reliéfu a reliéfu bradlového pásma a morfologicky pestrú Záhorskú a Východoslovenskú nížinu, Podunajskú rovinu ako rovinu vnútrozemskej delty Dunaja a Váhu, až po unikátny divočiaci riečny systém a fluviálnu transformáciu dien flyšových dolín ako aj reliéf pahorkatín vnútrohorských kotlín a krasové formy Slovenského krasu. Dve posledné kapitoly druhej časti sa zaoberajú relatívne malými morfologickými formami – výmoľmi a zosuvmi ako prírodnými hazardmi, ktoré sú však v krajine veľmi rozšírené a dopĺňajú jej geomorfologický ráz.

 

Tretia časť prezentuje hlavné aspekty geodedičstva, geoochrany a geoturizmu na Slovensku. Jej kapitoly prezentujú históriu ochrany krajiny, hlavné chránené územia a legislatívu na ochranu geodiverzity a geodedičstva ako aj na aspekty cestovného ruchu zameraného na morfológiu krajiny.

 

Keďže je monografia ponúkaná na stránkach renomovaných knižných domén, predpokladáme, že osloví nielen u nás, ale aj v mnohých štátoch sveta nielen geomorfológov, geografov, geológov, klimatológov ale aj vedcov a študentov z environmentalistiky, ekológie, územného plánovania, cestovného ruchu, archeológie a ďalších vedných disciplín, ako aj širšiu odbornú verejnosť. Informácie o knihe a jej jednotlivé kapitoly knihy sú dostupné na webových stránkach vydavateľstva Springer.

 

Springer kniha obalka

 

Text:

 

RNDr. Milan Lehotský, CSc. Geografický ústav SAV, v.v.i.

prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre.

 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5