VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Katedra geografie má nového docenta v odbore geológia (Vedy o Zemi)

Dňa 18. mája 2023 si prevzal docentský dekrét na slávnostnom verejnom zasadnutí vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave PaedDr. Ján Štubňa, PhD., zamestnanec Gemologického laboratória na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre, na základe úspešnej obhajoby habilitačnej práce a prednesenia habilitačnej prednášky z odboru geológia (Vedy o Zemi). Doc. PaedDr. Ján Štubňa, PhD., obhájil habilitačnú prácu na tému "Gemologické materiály Slovenska" a predniesol habilitačnú prednášku na tému "Gemológia hrubokryštalických odrôd kremeňa".

Doc. PaedDr. Ján Štubňa PhD. je absolventom učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia environmentalistika – biológia (Mgr.) na Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2006), kde v roku 2010 realizoval tiež rigorózne konanie (PaedDr.) v odbore učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia didaktika geológie a v tom istom roku zavŕšil doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce (PhD.) v odborovej didaktike v študijnom programe didaktika geológie. Okrem toho úspešne absolvoval štúdium na Gemological Institute of America (A.J.P.).

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na viacero oblastí. Jednou z nich je vyhľadávanie a overovanie nových gemologických materiálov (drahých kameňov) na Slovensku a v zahraničí (napr. Austrália, Vietnam, Tanzánia, Mongolsko, Arménsko, Namíbia). Bol súčasťou medzinárodného tímu, ktorý charakterizoval pseudomalachit a frankamenit ako nový drahý kameň.

Ďalšou oblasťou jeho vedecko-výskumnej práce je identifikácia gemologických materiálov (drahé kamene a kovy) ako súčasť šperkov ale aj historických a archeologických artefaktov. Podieľal sa na výskume granátových šperkov Ulriky von Levetzow, zlatého kalicha grófky Františky Andrássyovej a v súčasnosti participuje na výskume šperkov v zbierkovom fonde Historického múzea SNM na Bratislavskom hrade.

Venuje sa tiež odborovej didaktike zameranej na geovedy so zreteľom na didaktické hry a film.

Pánovi docentovi srdečne blahoželáme!

Text: prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Foto: archív doc. PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Stubna doc

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5