VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Geografické informácie (Geographical Information)

Ročník (Volume) 16, Číslo (Issue) 1, 2012

 
 
Obsah (Content)
 
Religiózna štruktúra obyvateľstva Horehronia
Religious Structure of the Population in Upper – Hron Region
Miloš Bačík
p. 5-25
 
Európske hodnoty vo vyučovaní geografie
European Values in the Teaching of Georaphy
Peter Barto, Tibor Madleňák
p. 26-32
 
Súčasné trendy v medzinárodnej spolupráci slovenských miest
Current Trends in International Co-operation of Slovak Cities
Ján Buček, Zuzana Fedorová, Andrea Ondreičková
p. 33-41
 
Nákupný turizmus medzi Slovenskom a Rakúskom
Shopping Tourism Between Slovakia and Austria
Marek Civáň, Alfred Krogmann
p. 42-50
 
Dôležitosť sledovania vybraných frakcií síry v pôde
The Relevance of Monitoring in the Selected Sulphur Fractions of Soil
Melánia Feszterová, Lýdia Jedlovská
p. 51-59
 
Humánnogeografická a environmentálna charakteristika územia Valaská – Hronec v Mikroregióne Čierny Hron
Human-geographical and Environmental Characterstics of the Area of Valaska – Hronec Municipalities in the Čierny Hron Microregion
Alfonz Gajdoš
p. 60-66
 
Vodné mlyny na Slovensku ako fenomén kultúrneho dedičstva
Water Mills in Slovakia as a Cultural Heritage Phenomenon
Zoltán Glaser-Opitz, Marián Kulla, Peter Spišiak
p. 67-76
 
Klastre cestovného ruchu ako faktor regionálneho rozvoja v území Nízkych Tatier
Tourism Clusters as a Factor of Regional Development in Low Tatras Region
Bohuslava Gregorová
p. 77-85
 
Využití panoramatického náčrtu ve výuce geografie
Use of Panoramic Sketch in Geography Teaching
Eduard Hofmann, Hana Svobodová
p. 86-95
 
Zmeny využitia zeme vo vidieckych periférnych mestských častiach Bratislavy
Land Use Changes in Peripheral Rural Areas of the City Parts Bratislava
Blažena Hógelová, Marián Kulla, Peter Spišiak
p. 96-105
 
Globální recese – lidské zdroje a regionální rozvoj České republiky
Global Recession – Human Resources and Regional Development of the Czech Republic
Petr Chalupa, Dana Hübelová
p. 106-115
 
Analýza využitia prostriedkov z Programu obnovy dediny na rozvoj mikroregiónov
Analysis of Financial Support Using from the Willage Renewall Programme in Slovakia
Tomáš Charvát
p. 116-123
 
Socio-ekonomické trendy vývoja Žilinského kraja
Socioeconomic Trends of Development in the Žilina Region
Marcela Chreneková
p. 124-141
 
Rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko
The Development of Tourism in the Telčsko Microregion
Eva Janoušková
p. 142-151
 
Implementácia destinačného manažmentu v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja
Implementation of Destination Management in the Nitra Region
Jana Jarábková, Margaréta Čičová
p. 152-170
 
Sociálne služby pre seniorov – príkladová štúdia v obciach Nitrianskeho kraja
Social Services for Seniors – A Case Study in the Communes of Nitra Region
Marcela Káčerová, Jana Ondačková
p. 171-182
 
Geoinformační analýza Komenského mapy Moravy
Geoinformational Analysis of Comenius´Map of Moravia
Jaromír Kolejka, Lucie Zejdová
p. 183-191
 
Hodnotenie nepriepustného prekrytia pôdy (soil – sealing) na území mesta Trnava
Soil Sealing Assessment in the Town Trnava
Monika Kopecká, Konštantín Rosina
p. 192-203
  
 
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5